Składanie wniosków o stypendia w roku akademickim 2021/22

Szanowni Studenci

Od 1.10 - 20.10.2021 można składać wnioski o stypendium - w trybie stacjonarnym ( nie jest jeszcze znany harmonogram pracy komisji, dopóki nie zostaną opublikowane plany zajęć) oraz w wersji pdf - wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami spakowany w jeden plik pdf wysłany na adres stypendiaatwn.umg.edu.pl

Przypominam najważniejsze dokumenty jakie są wymagane przez komisję:

1) stypendium socjalne:

 • Wypełniony zał.2 regulaminu oraz zał.1
 • zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego za rok 2020 KAŻDEGO pełnoletniego członka rodziny, nawet jeśli dochód wynosił 0,00zł;
 • zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych każdego pełnoletniego członka rodziny
 • w przypadku posiadania rodzeństwa powyżej 7 lat – zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki
 • w przypadku posiadania rodzeństwa poniżej 7 lat – kopia aktu urodzenia
 • w przypadku orzeczenia rozwodu rodziców – kopia wyroku sądu
 • w przypadku orzeczenia obowiązku alimentacyjnego – kopia orzeczenia sądu
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zał.13 i zał.16 oraz zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych
 • w przypadku, gdy dochód (dochód z zaświadczenia z Urzędu skarbowego pomniejszony o podatek oraz składki zdrowotne i społeczne) na jednego członka w rodzinie wynosi mniej niż 528zł – wymagane jest zaświadczenie z MOPSu o sytuacji materialnej rodziny oraz wypełniony zał.4 z dokładnym opisem sytuacji materialnej
 • w innych przypadkach proszę zapoznać się z zał.3 Regulaminu świadczeń - http://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-4019
 • W przypadkach niejasnych Komisja może poprosić o kopię  PITu -11

Stypendium  nie jest przyznawane osobom, w których w  gospodarstwie domowym dochód na jedną osobę przekracza kwotę 1051,70zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

 • Wypełniony zał.7 regulaminu oraz zał.1
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności studenta

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów:

 • wypełniony zał.8 oraz 1 (8a w przypadku studentów MSTiL, którzy w semestrze letnim składali zał.8)
 • wykaz ocen z wirtualnej uczelni
 • zaświadczenia z dodatkowych osiągnięć

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

P.Krajewska
05.10.2021