Prodziekan ds. morskich, współpracy i rozwoju

 

Dr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński, prof. UMG


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe: 

 • Doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny (2015)
 • Magister inżynier, kierunek towaroznawstwo i ładunkoznawstwo, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Wydział Administracyjny (1996)
 • Magister inżynier nawigator morski, kierunek: nawigacja, specjalność transport morski, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny (1998)
 • Dyplom kapitana żeglugi wielkiej (2009)

Zajmowane stanowiska: 

 • Profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Katedrze Eksploatacji Statku (od lutego 2020)
 • Adiunkt w Katedrze Eksploatacji Statku Uniwersytetu Morskiego (dawniej Akademia Morska w Gdyni) (2015-2020)
 • Asystent w Katedrze Eksploatacji Statku Akademii Morskiej w Gdyni (1999-2015)

Pełnione funkcje: 

 • Prodziekan ds. morskich, współpracy i rozwoju na Wydziale Nawigacyjnym UMG (2016-2020)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowych (2016-2020, 2020-)
 • Członek Rady Wydziału WN (2016-2020)
 • Członek Senatu UMG (2020-)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Morskich (2020-)
 • Pełnomocnik Rektora ds. STCW (2020-)

Tematyka badawcza: 

 • Teoria obsługi masowej
 • Technologie przewozu ładunków
 • Szeroko rozumiane bezpieczeństwo w transporcie i przeładunku ropy naftowej

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna: 

 • Promotor pomocniczy w trzech zakończonych przewodach doktorskich
 • Redaktor Wydziałowy czasopisma Zeszytów Naukowych AMG
 • Wykonawca projektów finansowanych przez UE, a także grantów indywidualnych i zespołowych AMG/UMG
 • Członek komitetów programowych oraz organizacyjnych kilku krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych
 • Egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
 • Ławnik Izby Morskiej

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
02.11.2021