Prodziekan ds. studenckich i promocji wydziału

 

Dr inż. Adam Kaizer


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Doktor Nauk Inżynieryjno- Technicznych w Dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport (2019)
 • Magister inż. Eksploatacji Portów i Floty, Akademia Morska w Gdyni (2010)
 • Inżynier Eksploatacji Portów i Floty, Akademia Morska w Gdyni (2009)

Zajmowane stanowiska:

 • Adiunkt, Katedra Transportu i Logistyki, Uniwersytet Morski w Gdyni (od 2019)
 • Asystent, Katedra Systemów Transportowych, Akademia Morska w Gdyni (2011 -2019)

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan Wydziału Nawigacyjnego ds. studenckich i promocji wydziału (od 2020),
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej ds. Kierunku Transport
 • Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+
 • Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członek Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (od 2011)

Tematyka badawcza:

 • Eksploatacja portów morskich w ujęciu infrastrukturalnym
 • Planowanie i  organizacja projektów na obszarach portowych
 • Weryfikacja wpływu  procesów transportowych i magazynowych na jakość ładunków wrażliwych
 • Analiza współczesnych technik edukacji w szkolnictwie wyższym

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autor i współautor ponad 30 publikacji w czasopismach naukowych, redaktor naukowy monografii, podręcznika oraz recenzowanych materiałów pokonferencyjnych
 • Wykonawca projektów wspófinansowanych przez UE, a także grantów indywidualnych i zespołowych AMG/UMG
 • Współtwórca oraz organizator konferencji studenckiej „Forum Transportowe Młodych” oraz „Sympozjum Morskie”

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Indywidualna II-go stopnia Jego Magnificencji Rektora UMG w Gdyni za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze, (2019)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Nawigacyjnego dla najlepszego dydaktyka roku, (2016)

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Beata von Schada Borzyszkowska
26.10.2021