Regulamin studiów doktoranckich

przyjęty

Uchwałą Senatu Akademii Morskiej w Gdyni

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 

Niniejszy regulamin określa organizacje i tok studiów doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni. Obowiązuje doktorantów oraz pracowników. Regulamin został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz Statut Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 02 marca 2006 r. (z późn. zm.) zwanym dalej statutem.
 

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta.

Art. 2

1. Studia doktoranckie mogą prowadzić wydziały uczelni, które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

2. Wykłady i zajęcia na studiach doktoranckich mogą być prowadzone:

a) w języku obcym, w zakresie wybranych przedmiotów określonych w programie studiów, z zachowaniem zasady, że egzaminy lub zaliczenia w zakresie tych przedmiotów również powinny być prowadzone w języku obcym,

b) z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

3. Studia doktoranckie są tworzone przez rektora na wniosek rady wydziału.

Art. 3

1. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału i właściwego organu samorządu doktorantów na wniosek dziekana, powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich.

2. Rektor ustala regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na sfinansowanie zadań projakościowych.

3. Właściwy organ samorządu doktorantów wyraża opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

4. Kierownik studiów doktoranckich:

a) organizuje realizację programu studiów doktoranckich,

b) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów w sposób określony przez radę wydziału,

c) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich,

d) wyraża zgodę na przedłużenie lub skrócenie okresu odbywania studiów doktoranckich,

e) przewodniczy komisji przyznającej stypendia, o których mowa w ust. 2,

f) zatwierdza indywidualne zajęcia doktorantów,

g) na wniosek doktoranta wyraża zgodę na przesunięcie terminu zaliczenia przedmiotu, nie dłużej jednak niż o rok.

5. Studia doktoranckie trwają 4 lata, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 6, 7 i 8 i kończą się nadaniem doktorantowi przez radę wydziału stopnia naukowego doktora.

6. Na wniosek doktoranta, kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres trwania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach.

7. W uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć, łącznie nie dłużej niż o jeden rok, okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. Przypadkami tymi są w szczególności:

a) czasowa niezdolność do odbywania tych studiów spowodowana chorobą,

b) sprawowanie osobistej opieki na chorym członkiem rodziny,

c) sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności.

8. W przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia przez doktoranta długotrwałych badań naukowych kierownik studiów doktoranckich może, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, przedłużyć o nie więcej niż 2 lata okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach w tym okresie.

9. Dziekan wydziału prowadzącego studia doktoranckie rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen, o których mowa w ust. 4, pkt. b oraz w sprawie zaliczenia roku studiów, o którym mowa w ust. 4, pkt. c, w terminie czternastu dni od ich otrzymania.

10. Zmiana formy studiów (ze stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie) może nastąpić na wniosek doktoranta po zakończeniu dowolnego semestru studiów, za zgodą opiekuna naukowego/promotora i dziekana po zaopiniowaniu przez kierownika studiów.

11. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na innych uczelniach, mogą przenieść się na studia doktoranckie prowadzone w Akademii Morskiej w Gdyni, pod warunkiem przejścia procedury rekrutacyjnej. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje komisja rekrutacyjna danego wydziału uczelni ds. studiów trzeciego stopnia. W terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się decyzji komisji kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, podejmuje decyzję o roku, na który doktorant zostanie przyjęty oraz decyzję o zaliczeniu dotychczas zrealizowanych przedmiotów.

Art. 4

1. Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem studiów doktoranckich sprawuje właściwa rada wydziału.

2. Rada wydziału prowadzącego studia doktoranckie:

a) zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,

b) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich,

c) przed rozpoczęciem rekrutacji zatwierdza listę samodzielnych pracowników naukowych, spośród których kandydaci mogą wybierać opiekunów. Lista ta ogłaszana jest na stronie internetowej danego studium doktoranckiego wraz z tematyką naukową opiekunów.

3. Ogólny nadzór nad działalnością studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni sprawuje rektor.

Art. 5

1. Doktoranci uczelni tworzą samorząd doktorantów. Organy samorządu działają na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów.

2. Wybrani w wyborach przedstawiciele samorządu doktorantów wchodzą w skład rad wydziału i senatu uczelni. Przedstawiciele samorządu doktorantów mogą uczestniczyć w pracach komisji senackich, rektorskich i dziekańskich. Tryb wyboru przedstawicieli samorządu i ich delegowania do komisji określa regulamin samorządu doktorantów.

II. Rekrutacja

Art. 6

1. Senat uczelni określa corocznie warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie i ogłasza je zgodnie z odrębnymi przepisami. Warunki i tryb rekrutacji uchwalane przez senat mogą przewidywać stosowanie przez komisje rekrutacyjne jednostek dodatkowych kryteriów merytorycznych wynikających ze specyfiki studiów doktoranckich w danej dyscyplinie.

2. Warunkiem przyjęcia kandydata na studia doktoranckie jest spełnienie

kryteriów:

a) określonych w zasadach rekrutacji,

b) określonych przez komisję rekrutacyjną jednostki organizacyjnej,

c) przestawienie pisemnej zgody samodzielnego pracownika naukowego, którego nazwisko umieszczono na liście określonej w art. 4, ust. 2, pkt. d, na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem.

3. Rekrutację w trybie konkursu przeprowadzają komisje rekrutacyjne

powołane przez dziekana wydziału. Osoby niepełnosprawne przystępujące do konkursu mogą zwrócić się do komisji rekrutacyjnej o zapewnienie w trakcie konkursu warunków, o których mowa w art. 9, ust. 5 niniejszego regulaminu.

4. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje komisja rekrutacyjna wydziału ds. studiów trzeciego stopnia.

5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, do rektora uczelni, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

III. Organizacja i program studiów

Art. 7

1. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.

3. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłaty semestralnej lub rocznej, nieprzekraczającej kosztów kształcenia, ustala rektor na wniosek dziekana wydziału. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej między uczelnią a doktorantem według wzoru określonego zarządzeniem rektora.

4. Senat uczelni uchwala zasady pobierania opłat wiążące rektora przy zawieraniu umów, o których mowa w ust. 3, w tym tryb i warunki zwalniania doktorantów w całości lub w części z tych opłat.

Art. 8

1. Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się nie później niż 1 października a kończy najpóźniej 30 września roku następnego i składa się z dwóch semestrów.

2. Niezależnie od daty przyjęcia doktoranta na studia doktoranckie, czas trwania studiów liczy się od pierwszego dnia semestru, w którym doktorant został przyjęty.

Art. 9

1. Senat określa wytyczne do planu i programu studiów.

2. Plan i program studiów doktoranckich, mające charakter ramowy, opracowane zgodnie z wytycznymi senatu, uchwalają rady wydziałów i udostępniają je na stronach internetowych uczelni. Program studiów musi zawierać określenie efektów kształcenia.

3. Rada wydziału prowadzącego studia doktoranckie zatwierdza:

a) sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, w tym warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych,

b) sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym zasady składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów,

c) sposób dokonywania oceny prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,

d) wymiar oraz zasady przydzielania zajęć dydaktycznych, które powinien prowadzić lub współprowadzić doktorant, o ile nie jest zwolniony z obowiązku ich prowadzenia z mocy prawa. W uzasadnionych przypadkach można przydzielić doktorantowi większą lub mniejszą liczbę godzin w ramach praktyki zawodowej, przy czym różnica nie może przekroczyć 25% wymiaru ustalonego przez radę jednostki organizacyjnej, a całkowita liczba godzin w ciągu roku akademickiego nie może być mniejsza niż 10 i większa niż 90. Zmniejszenie wymiaru możliwe jest po uzyskaniu zgody dziekana.

4. Indywidualny program studiów, mieszczący się w granicach programu ramowego, ustala doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym i przedstawia do zaakceptowania kierownikowi studiów doktoranckich. Indywidualny program studiów może obejmować przedmioty prowadzone w macierzystej uczelni, jak i w innych uczelniach.

5. Na wniosek doktoranta będącego osobą niepełnosprawną, program studiów doktoranckich, w tym warunki i tryb prowadzenia zajęć, terminy egzaminów i zaliczeń, organizacja praktyk zawodowych w postaci prowadzenia przez doktorantów zajęć dydaktycznych uwzględniają szczególne potrzeby doktoranta wynikające ze stopnia jego niepełnosprawności. Niezbędne zmiany wprowadza kierownik studiów. W przypadku uczestniczenia w studiach doktoranckich osób niepełnosprawnych ruchowo, kierownik studiów wyznacza miejsce zajęć mając na uwadze dostępność architektoniczną pomieszczeń, w których mają się odbywać.

Art. 10

1. Do oceniania zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę: bardzo dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3), niedostateczny (2), albo zaliczenie bez skali (zal.).

2. Informacje o wynikach egzaminów i zaliczeń przekazuje doktorantom prowadzący zajęcia lub osoba przez niego upoważniona bezpośrednio na zajęciach bądź pocztą elektroniczną wyłącznie na adres w systemie pocztowym Akademii Morskiej w Gdyni.

Art. 11

1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego.

2. Po otwarciu przewodu doktorskiego, które powinno nastąpić w jednostce prowadzącej lub współprowadzącej dane studia doktoranckie nie później niż na III roku studiów, doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powołanych przez radę jednostki organizacyjnej.

3. Funkcję opiekuna naukowego i promotora powierza się osobie, która spełnia łącznie trzy warunki:

1)  posiada tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego (lub uprawnienia równoważne nabyte na mocy art. 20, ust. 8 lub art. 21a, ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej,

2)  jej nazwisko znajduje się na liście, o której mowa w art. 4, ust. 2, pkt. c.

4. Do obowiązków opiekuna naukowego i promotora należy:

1) określenie wraz z doktorantem tematyki pracy doktorskiej wraz z założeniami do jej realizacji oraz coroczne ustalanie planu pracy,

2) udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej,

3) pomoc w organizacji warsztatu badawczego,

4) udzielanie wskazówek metodycznych i pomoc w zdobywaniu doświadczeń dydaktycznych,

5) opiniowanie wniosków o przedłużanie studiów doktoranckich,

6) wnioskowanie do kierownika studiów doktoranckich o skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku niewywiązywania się przez doktoranta z obowiązków, o których mowa w art. 14, ust. 5 i 6.

7) wnioskowanie do rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w przypadku stwierdzenia naruszenia przez doktoranta praw własności intelektualnej lub postępowania doktoranta niezgodnie zasadami rzetelności w badaniach naukowych, z treścią ślubowania, regulaminem studiów doktoranckich oraz innymi przepisami obowiązującymi w uczelni.

5. Opiekun naukowy lub promotor dokonuje w każdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich i przedstawia ją doktorantowi i kierownikowi studiów. Ocena ma formę ankiety, której wzór określa rektor.

6. Opiekun naukowy może w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. W przypadku rezygnacji dotychczasowy opiekun naukowy musi poinformować pisemnie radę jednostki prowadzącej studia o powodach swojej decyzji. Dotychczasowy opiekun naukowy pełni obowiązki do czasu uzyskania zgody nowego opiekuna naukowego.

7. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez dotychczasowego opiekuna naukowego doktoranta, w terminie 30 dni od daty powiadomienia doktoranta o tym fakcie przez kierownika studiów doktoranckich, doktorant uzgadnia kontynuowanie pełnienia tej funkcji z wybranym przez siebie nowym opiekunem naukowym, spełniającym kryteria określone w ust. 3 i zawiadamia o tym kierownika studiów doktoranckich na piśmie, załączając zgodę nowego opiekuna naukowego na podjęcie się pełnienia tej funkcji.

8. Funkcję promotora pomocniczego powierza się osobie posiadającej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadającej uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

Art. 12

Obsługę administracyjną studiów doktoranckich zapewnia wydział.

IV. Prawa i obowiązki doktorantów

Art. 13

1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.

2. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks doktoranta, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki zaliczeń uzyskane podczas realizacji studiów. Indeks może być prowadzony w formie elektronicznej. Decyzję o wprowadzeniu indeksu w formie elektronicznej podejmuje dziekan wydziału prowadzącego studia doktoranckie. Wpisy do indeksu wykonuje prowadzący przedmiot lub pracownik administracyjny na podstawie protokołu papierowego zaaprobowanego przez kierownika studiów doktoranckich.

3. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację doktoranta po uiszczeniu opłaty obowiązującej w uczelni. Legitymacja doktoranta przysługuje także w okresie przedłużenia studiów doktoranckich na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów. Uczestnik studiów doktoranckich, który obronił pracę doktorską również może wystąpić o zaświadczenie o przebiegu studiów. Opłatę za wydanie zaświadczenia określają odrębne przepisy.

5. Osoba, która utraciła prawo posiadania legitymacji doktoranta zobowiązana jest do jej zwrotu w terminie czternastu dni.

Art. 14

Doktorant zobowiązany jest do:

1. postępowania zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów doktoranckich oraz innymi przepisami obowiązującymi w uczelni.

2. realizacji obowiązującego programu studiów doktoranckich, uczestniczenia w zajęciach i praktykach oraz składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów objętych tym programem oraz prowadzenia badań naukowych w sposób uzgodniony z opiekunem,

3. składania kierownikowi studiów doktoranckich semestralnych sprawozdań, których wzór określa rektor; oraz innych dokumentów określonych przez radę wydziału, o których mowa w art. 9 ust. 3.

4. odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze określonym przez radę wydziału,

5. pisemnego powiadamiania kierownika studiów o planowanej nieobecności na uczelni, jeśli będzie ona dłuższa od trzydziestu dni,

6. wykorzystania przysługujących przerw wypoczynkowych, o których mowa w art. 17, ust. 7, w okresie uzgodnionym z opiekunem i przełożonym odpowiedzialnym za prawidłową realizację toku dydaktycznego.

Art. 15

1. Kierownik studiów skreśla doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku:

a) rezygnacji ze studiów, na pisemny wniosek doktoranta,

b) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

c) nieprzedstawienia rozprawy doktorskiej lub nieprzystąpienia do obrony pracy doktorskiej, o ile upłynął wyznaczony dla danego doktoranta okres studiów, z uwzględnieniem okresu przedłużenia,

d) nieotwarcia przewodu doktorskiego do czasu rozpoczęcia ósmego semestru studiów.

2. Kierownik studiów może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich także w przypadkach:

a) otrzymania pisemnego wniosku opiekuna lub promotora, sporządzonego po zakończeniu semestru i wskazującego na poważny, powstały z winy doktoranta brak postępów w realizacji programu naukowego,

b) naruszenia przez doktoranta obowiązków, o których mowa w art. 14, ust. 2-6 z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W przypadku naruszenia przez doktoranta obowiązków, o których mowa w art. 14, ust. 4, skreślenie na tej podstawie może nastąpić po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu doktoranta o możliwym skreśleniu.

3. Wszczęcie procedury skreślenia ze studiów doktoranckich rozpoczyna się od powiadomienia doktoranta o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, drogą elektroniczną na adres w systemie pocztowym Akademii Morskiej w Gdyni wraz z określeniem przewidywanego terminu skreślenia.

4. Kierownik studiów podejmuje decyzję o skreśleniu po upływie terminu określonego w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 i doręcza ją doktorantowi na piśmie.

5. Od decyzji kierownika studiów przysługuje doktorantowi odwołanie do rektora w terminie czternastu dni o daty jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna.

6. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich nie skutkuje wstrzymaniem realizacji przewodu doktorskiego.

Art.16

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie oraz w statucie uczelni.

2. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów określa regulamin samorządu doktorantów.

Art. 17

Doktorant ma prawo do:

1. korzystania z zasobów uczelni służących nauce, prowadzeniu zajęć dydaktycznych i prac badawczych na zasadach identycznych, jakie dotyczą pracowników Akademii Morskiej w Gdyni,

2. zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie,

3. miejsca w domu studenckim na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów,

4. wnioskowania do kierownika studiów o zmianę opiekuna naukowego pod warunkiem załączenia do wniosku zgody nowego opiekuna naukowego na podjęcie się pełnienia tej funkcji. Nowym opiekunem może zostać jedynie osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 11, ust. 3,

5. konta elektronicznego w systemie pocztowym Akademii Morskiej w Gdyni w okresie odbywania przez niego studiów doktoranckich,

6. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

7. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, po uprzedniej pisemnej akceptacji terminu przez opiekuna i kierownika studiów doktoranckich.

Art. 18

Doktorant jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w czasie prowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych, w tym ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych oraz praktyk studenckich objętych programem studiów oraz badań, do których prowadzenia został skierowany przez uczelnię. Zakres i warunki ubezpieczenia doktorantów są identyczne jak dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Gdyni.

V. Postanowienia końcowe

Art. 19

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2013 roku.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

K.Czaplewski
14.09.2017