Wymagane dokumenty

Pełny zestaw dokumentów kandydata na pierwszy rok studiów w UMG obejmuje:

 1. Podanie na typowym formularzu-kwestionariuszu obowiązującym w uczelni (dostępny po zarejestrowaniu się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji).

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego odpis na prawach oryginału (kserokopii, także tych poświadczonych notarialnie, nie przyjmujemy).

 3. Na studia II stopnia należy dostarczyć dyplom lub odpis na prawach oryginału ukończenia studiów technicznych I stopnia świadczący o uzyskaniu tytułu zawodowego inżynierawraz z suplementem.

 4. Dowód osobisty - do wglądu

 5. Fotografię legitymacyjną (ewentualnie zdjęcie paszportowe) przyklejoną na podaniu, w kolorze oraz 1 zdjęcie w formacie JPG w kolorze wgrane do systemu elektronicznej rekrutacji.

 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (na każdy kierunek wymagana jest oddzielna opłata rekrutacyjna) – opłatę można uiścić za pośrednictwem poczty lub przelewu z dowolnego banku na numer indywidualnego konta bankowego, generowanego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione,  opłata zostanie zwrócona w całości.

 7. Morskie Świadectwo Zdrowia (MŚZ) (według aktualnie obowiązującego wzoru) – dotyczy TYLKO KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE: KIERUNEK NAWIGACJA, SPECJALNOŚĆ TRANSPORT MORSKI (Kandydaci na specjalności nie będące specjalnościami morskimi nie składają żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia). Przykład prawidłowo wystawionego Morskiego Świadectwa Zdrowia.


Morskie Świadectwo Zdrowia 

Kandydat uzyskuje je od uprawnionego lekarza.
Listę lekarzy uprawnionych do wydawania Morskiego Świadectwa Zdrowia znaleźć można na stronach internetowych Urzędu Morskiego w Gdyni.
Koszty badań lekarskich i uzyskania morskiego świadectwa zdrowia pokrywają kandydaci.

UWAGA. WAŻNE:
W świadectwie zdrowia musi być zamieszczony wpis o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości powyżej 1 metra,  wpis o braku nosicielstwa durów i paradurów brzusznych (zamiast tego wpisu może też być dołączony oryginał wyników badań sanepidowskich), wpis dotyczący negatywnego wyniku testu na obecność alkoholu i narkotyków oraz pozytywny wynik testu psychologicznego*. Upomnij się o to u lekarza wystawiającego Morskie Świadectwo Zdrowia.

*Specyfika pracy na morzu, wymaga od przyszłego marynarza określonych cech psychologicznych, które zapewniają o bezpieczeństwie własnym, innych członków załogi, a także zapewniają bezpieczeństwo nawigacji. Układ nerwowy człowieka (w szczególności młodego) jest bardzo dynamiczny oraz w pewnych sytuacjach – nieprzewidywalny. Dla większej gwarancji bezpiecznego zachowania człowieka należałoby przeprowadzić testy psychologiczne, które pozwolą wyłapać tendencje do zachowań niebezpiecznych oraz ryzykownych. Proponowane testy:

 1. Psychotest: „Czy jestem skłonny do ryzyka”

 2. Kwestionariusz do badania poczucia kontroli

 3. Inwentarz osobowości NEO-FFI

 4. Test Eysencka-Barreta

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z procesem uzyskiwania MŚZ informacji udziela WKR tel. 58 55 86 100, tel. 660-665-118 w godzinach pracy WKR godz.10-14.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
Aktualnie obowiązujący formularz Morskiego Świadectwa Zdrowia znajduje się na stronach 22-23 ww. rozporządzenia.


Akademik

Podania o miejsce w akademiku należy składać w dziekanacie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w terminie do 06.08.2022 r (lub podpisany skan wniosku na: dziekantaatwn.umg.edu.pl ). Decyzja o przyznaniu miejsca w akademiku zostanie ogłoszona drogą elektroniczną do 03.09.2022 r.

Uwaga: Kandydaci z rekrutacji dodatkowej składają podanie o akademik wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. 


Stypendia

Informacje dotyczące pomocy stypendialnej dla studentów znajdują się w sekcji: Studenci / Stypendia


Kontakt

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować:
Telefonicznie – bezpośrednio do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (tel. 58 558 61 00, tel. 660-665-118 w godz.10-14 pon - pt ) w okresie przyjmowania dokumentów.
Telefonicznie – do Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego (tel. 58 558 61 44) – poza okresem przyjmowania dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Pocztą elektroniczną – przez cały rok – na adres: rekrutacjaatwn.umg.edu.pl

 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
23.03.2017