Zeszyty Naukowe UMG

ISSN 1644-1818  

ISSN 2451-2486 (online)

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni są interdyscyplinarnym periodykiem wydawanym nieprzerwanie od 1975 roku, prezentującym oryginalne wyniki badań empirycznych i teoretycznych. Zeszyty Naukowe AMG należą do grupy czasopism nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i technicznych.
Czasopismo jest regularnie wydawanym kwartalnikiem, zarówno on-line, jak i w wersji papierowej. Wszystkie artykuły zamieszczone w Zeszytach są recenzowane. Wydział Nawigacyjny co roku wydaje jeden numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni. 
Numer wydawany przez Wydział Nawigacyjny dedykowany jest tematyce nawigacji i transportu morskiego. Zakres tematyczny Zeszytów Naukowych na Wydziale obejmuje takie dyscypliny naukowe jak: żegluga morska, eksploatacja statków, bezpieczeństwo morskie, geodezja i kartografia, transport i logistyka, matematyka.

Aktualnie Zeszyty Naukowe znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pozycji B-2958 (7 punktów).

 

Informacja dla autorów
Artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Jeśli artykuł przygotowany jest w języku polskim, autor powinien podać tytuł, streszczenie artykułu i słowa kluczowe w języku angielskim. Jeśli artykuł przygotowany jest w języku angielskim, autor powinien dodatkowo podać tytuł, streszczenie artykułu i słowa kluczowe w języku polskim. Objętość (tekst, tabele, rysunki itd.) nie powinna przekraczać 10-15 ponumerowanych stron. Autor, którego artykuł został zaakceptowany do publikacji w Zeszytach Naukowych, jest informowany o jego akceptacji do druku w określonym roku. Artykuł zostanie opublikowany w danym numerze, pod warunkiem, że autor prześle do redaktora ostateczną wersję artykułu spełniającego wymagania redakcyjne oraz podpisaną deklarację autorstwa. 
Artykuły można składać u redaktora naczelnego wydań przeznaczonych dla Wydziału Nawigacyjnego na jeden z podanych poniżej adresów. Artykuł, przygotowany zgodnie z szablonem, należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie edytora Word oraz w formacie PDF.
Szczegółowe informacje, szablon artykułu oraz przykładowy artykuł w języku polskim i angielskim można znaleźć na stronie czasopisma:
http://zeszyty.umg.edu.pl

Redaktor naczelny wydań przeznaczonych dla Wydziału Nawigacyjnego:
dr Agnieszka Blokus
tel. 58 55 86 228
e-mail: redaktorWNatzeszytynaukowe.am.gdynia.pl lub a.blokusatwn.am.gdynia.pl

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
19.08.2017