O Wydziale

Historia Wydziału Nawigacyjnego jest ściśle związana z historią Uczelni i bierze swój początek w roku 1920 w Tczewie.

Wydział Nawigacyjny, podobnie jak Wydział Mechaniczny, jako jednostkę uczelni wyższej utworzono w roku 1968 wraz z powołaniem Wyższej Szkoły Morskiej. Początkowo kształcenie prowadzono tu wyłącznie na kierunku nawigacja w specjalności transport morski kształcąc oficerów pokładowych, którzy po uzyskaniu odpowiednich praktyk na statkach w żegludze międzynarodowej i zdaniu przewidzianych przepisami egzaminów uzy­skiwali kolejne stopnie oficerskie, aż do stopnia kapitana żeglugi wielkiej włącznie.

W roku 1985 uruchomiono na Wydziale Nawigacyjnym drugi kierunek studiów – transport ze specjalnością eksploatacja portów i floty. Były to studia na poziomie inżynierskim. Po czterech latach studia dzienne na tym kierunku przekazano Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, pozostawiając w Gdyni jedynie studia wieczorowe.

Reaktywowanie studiów dziennych na kierunku transport nastąpiło na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni w roku 1997. W związku z tym aktem powołano, z dniem l marca 1998 r. Katedrę Eksploatacji Portów, którą w 2006 przekształcono w Katedrę Systemów Transportowych, a następnie (w 2013r.) w Katedrę Transportu i Logistyki.

Obok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku transport, prowadzone jest na Wydziale Nawigacyjnym kształcenie na kierunku nawigacja w specjalność transport morski.

Studia na kierunku nawigacja, cieszącym się wieloletnią tradycją, realizowano jako jednolite studia magisterskie. Jednak od roku akademickiego 2007/2008 rozpoczęto kształcenie w systemie studiów dwustopniowych: studia I stopnia (inżynierskie) i studia II stopnia (magisterskie).

Obok „najmłodszej” Katedry Transportu i Logistyki, na Wydziale Nawigacyjnym funkcjonują katedry: Nawigacji, Eksploatacji Statku, Geodezji i Oceanografii oraz Matematyki. Ta ostatnia zapewnia kształcenia w zakresie matematyki wszystkim wydziałom i kierunkom studiów prowadzonym w Akademii Morskiej w Gdyni.

Wydziałem kierowali:

Kierownicy:

 • kmdr por. kpt.ż.w. Gustaw Kański (1920-1934)
 • kpt. mar. kpt.ż.w. Antoni Ledóchowski (1934-1939)
 • kpt.ż.w. Józef Giertowski (1953-1957 i 1.08.1958-30.11.1958 )
 • kpt.ż.w. mgr Józef Miłobędzki (1957-1958)
 • kpt.ż.w. mgr Józef Gurbisz (1958 i 1960-1962)
 • kpt.ż.w. Mieczysław Kazibut (1963-1969)

Dziekani:

 1. kpt.ż.w.doc. dr Daniel Duda (1969-1972)
 2. kpt.ż.w. inż. Bohdan Borowski (1972-1975)
 3. kpt.ż.w. dr inż. Zdzisław Chuchla (1975-1981 i 1984-1990)
 4. kpt.ż.w. dr Władysław Rymarz (1981)
 5. kpt.ż.w. inż. Stanisław Bester (1982-1984)
 6. kpt.ż.w. mgr Eugeniusz Kazanecki (1990-1995)
 7. kpt.ż.w. inż. Andrzej Królikowski (1992-1993)
 8. kmdr ppor. rez. dr inż. Andrzej Niewiak (1995-2002)
 9. dr hab. kmdr Michał Holec (2002-2008)
 10. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit (2008-2016)
 11. dr hab. Leszek Smolarek, prof. UMG (2016-2020)
 12. dr hab. inż Tomasz Neumann, prof. UMG (Od 2020)

 

Profil kształcenia i specjalności

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunku NAWIGACJA w specjalnościach transport morski, technologie offshorowe, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, żegluga arktyczna oraz na kierunku TRANSPORT w specjalnościach: transport i logistyka oraz morskie systemy transportowe i logistyczne.

Celem studiów w specjalności transport morski jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim. Absolwent jednolitych studiów magisterskich tej specjalności otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł magistra inżyniera, a absolwent I stopnia studiów dwustopniowych tytuł inżyniera. Po odbyciu praktyki (przepisy STCW) otrzymuje on również dyplom oficera i uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

Celem studiów w specjalności transport i logistyka jest przygotowanie specjalistów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu. Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanym umiejętnościom absolwenci mogą obejmować stanowiska o profilu typowo inżynierskim, jak też i menedżerskim. Absolwenci obu specjalności otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł inżyniera. Z kolei absolwenci studiów II stopnia w specjalności morskie systemy transportowe i logistyczne otrzymują dyplom magistra i są przygotowani do podejmowania pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w szeroko rozumianym morskim sektorze transportowym i spedycyjno – logistycznym.

Studia na obydwu kierunkach powinni podejmować kandydaci charakteryzujący się uzdolnieniami do nauk ścisłych, rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną, aktywnością, jak również predyspozycjami do kierowania zespołami ludzkimi.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
07.03.2017
Wprowadzenie:
a.kaizer 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 09.12.2020