Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

Termin rekrutacji: 

II

 

„Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”

„Risk Management in Offshore Oil & Gas and Offshore Wind Industry"

Motto: Wsparcie przemysłu offshore oraz sektora energii odnawialnej poprzez efektywne i bezpieczne zarządzanie ryzykiem w projektach offshorowych.

 

Partner studiów - PGE Baltica

 

 

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” zapewniają wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem umożliwi uczestnikom zajęć identyfikację szerokiego zakresu zagrożeń związanych z morskim przemysłem wydobywczym i energetyką wiatrową, a następnie analizę i ocenę oraz zarządzanie i kontrolę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Znajomość międzynarodowych standardów i systemów zarządzania ryzykiem w projektach, z uwzględnieniem wyzwań i zagrożeń specyficznych dla branży OO&G (OffshoreOil&Gas) oraz OWE (Offshore Wind Energy), pozwoli skutecznie realizować projekty i świadczyć usługi na rzecz tych branż z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Planowane terminy zjazdów w drugim semestrze II edycji studiów:

 • ZJAZD 1: 07-08.10.2023
 • ZJAZD 2: 21-22.10.2023
 • ZJAZD 3: 04-05.11.2023
 • ZJAZD 4: 18-19.11.2023
 • ZJAZD 5: 02-03.12.2023
 • ZJAZD 6: 16-17.12.2023
 • ZJAZD 7: 13-14.01.2024
 • ZJAZD 8: 20-21.01.2024
 • Termin rozpoczęcia zajęć w III edycji studiów: Zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Rozpoczęcie trzeciej edycji studiów oraz pierwszy zjazd wstępnie planowane są na początku marca 2024 r. Terminy zjazdów w III edycji studiów zostaną podane w późniejszym terminie. .

  Czas trwania i forma studiów: Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 210 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne.

  Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, tj. zajęcia są realizowane w formie zjazdów weekendowych, w soboty i niedziele. Zajęcia realizowane są na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

  W jednym semestrze planowanych jest 7 lub 8 zjazdów w odstępach dwutygodniowych.

  Czesne: Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł (3950 zł za semestr).

  System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  WARIANT I: jednorazowo za 2 semestry z góry 7800 - do dnia 31.01.2024

  WARIANT II: dwie równe semestralne raty po 3950 zł - 1 rata do dnia 31.01.2024; 2 rata do dnia 15.09.2024

  WARIANT III: miesięczny system ratalny 8 rat po 1000 zł - 1 rata do dnia 31.01.2024, pozostałe do 15 dnia każdego miesiąca

  Deklarację sposobu płatności należy złożyć podczas procesu rekrutacji. Podane terminy i kwoty dotyczą opłat w ramach rekrutacji na III edycję studiów.

   

  Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:

  Rekrutacja na III edycję studiów rozpoczyna się 20.11.2023 r. i potrwa do 07.01.2024 r., bądź do wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, limit miejsc wynosi 40 osób.

  Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (wzór Załącznik nr 1),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
  • oświadczenie o warunkach odpłatności za studia (wzór Załącznik nr 2),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wynoszącej 85 PLN,
  • informacja RODO (wzór Załącznik nr 3).

  Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres podyplomoweatwn.umg.edu.pl oraz poprzez System Rekrutacji Internetowej. Szczegóły dotyczące internetowej rekrutacji zostaną podane wkrótce. Zgłoszenia można składać także tradycyjną pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego UMG:

  Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego UMG
  Aleja Jana Pawła II 3
  81-345 Gdynia

  z dopiskiem: Studia Podyplomowe III EDYCJA

  oraz osobiście w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego UMG (pok. 106 lub 107) przy Alei Jana Pawła II 3 w Gdyni.

  Dni i godziny przyjmowania dokumentów w Dziekanacie są następujące:

  Poniedziałek 10:00 - 14:00
  Środa 10:00 - 14:00
  Czwartek 10:00 - 14:00
  Piątek 10:00 - 14:00

  Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: podyplomoweatwn.umg.edu.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 558 62 33.

   

  Konto bankowe Wydziału Nawigacyjnego UMG:

  60 1140 1153 0000 2235 4300 1008 (tylko dla opłat rekrutacyjnych)

  Wpłaty koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe WN.

  Konto bankowe tylko do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

  UWAGI:

  1. Opłaty za studia wnosi się na dedykowane rachunki bankowe, których numery zostaną wygenerowane w procesie rekrutacyjnym.
  2. W celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
  3. Warunkiem uruchomienia edycji studiów jest zebranie odpowiedniej liczby słuchaczy (minimum 20 osób).

   

   

  PROGRAM STUDIÓW

  MODUŁ I – Ryzyko i rola ryzyka w planowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów.
  Blok A – Podstawowe pojęcia i zagadnienia.
  Blok B – Proces przygotowania projektów z uwzględnieniem ryzyka.

  MODUŁ II – Uwarunkowania prawno-gospodarcze.
  Blok A – Uwarunkowania prawno-gospodarcze w planowaniu i realizacji projektów offshorowych.
  Blok B – Wsparcie realizacji projektów offshorowych.

  MODUŁ III – Metodyka zarządzania ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej.
  Blok A – Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.
  Blok B – Identyfikacja ryzyka. Eliminacja ryzyka z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
  Blok C – Analiza i ocena ryzyka.
  Blok D – Planowanie reakcji na ryzyko. Prewencja z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
  Blok E – Monitorowanie i sterowanie ryzykiem. Detekcja, mitygacja ryzyka i adaptacja z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
  Blok F – Akcje ratunkowe i działania kompensacyjne. Weryfikacja i ocena działań z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.

  MODUŁ IV – Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem w projektach.

  MODUŁ V – Studia przypadków.

  Dla zainteresowanych istnieje możliwość uczestniczenia za dodatkową opłatą w kursie „PRINCE2 Foundation” kończącym się certyfikowanym egzaminem.

  Warunki ukończenia:Wiedza i umiejętności słuchaczy będą weryfikowane w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia oraz kierownika studiów np. w formie egzaminu, zaliczenia pisemnego, pracy projektowej, raportu, po zakończeniu wybranych bloków tematycznych bądź na zakończenie studiów.

   

  DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ SEKRETARIAT LUB KIEROWNIK STUDIÓW.

  INFORMACJE I ZGLOSZENIA

  Sekretariat studiów podyplomowych
  Justyna Magiera 
  e-mail:  podyplomoweatwn.umg.edu.pl    
  tel. 58 558 62 33 
  godz. 09:00 - 15:00

  KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Agnieszka Blokus-Dziula
  e-mail: a.blokusatwn.umg.edu.pl
  tel. 58 558 62 32
  godz. 10:00 - 16:00

   

  Pliki do pobrania: