Transport Morski

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Specjalność Transport Morski na kierunku Nawigacja wyrasta z ponad 90-letniej tradycji szkolnictwa morskiego w Polsce. Przeznaczona jest dla osób wiążących przyszłość z morzem i żeglugą. Specjalność tę wybierają również kandydaci zafascynowani żeglarstwem, pragnący uczestniczyć w niezapomnianych rejsach Darem Młodzieży podczas praktyk studenckich i zdecydowani przeżyć przygodę życia.

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, natomiast po odbyciu praktyki uzyskuje również dyplom oficera wachtowego (Marynarki Handlowej) oraz uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

Kształcenie odbywa się zgodnie z międzynarodowymi standardami szkolenia oficerów (STCW), zaś absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska starszego oficera i kapitana statku.

Celem studiów na kierunku Nawigacja w specjalności Transport Morski jest profesjonalne przygotowanie inżynierów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim. Absolwenci tego kierunku mogą zajmować stanowiska oficerskie na statkach morskiej floty handlowej, a także stanowiska w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką morską.

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, w tym matematykę, fizykę, informatykę i automatykę, przedmioty kierunkowe, w tym m.in. astronawigację, eksploatację statku handlowego, budowę i stateczność statku, łączność morską, meteorologię i oceanografię, nawigację, urządzenia nawigacyjne oraz wiedzę okrętową. 
Integralną częścią programu studiów są coroczne praktyki morskie.

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Nawigacja  specjalności Transport Morski może również kontynuować naukę podejmując studia stopnia II:

  • na kierunku Nawigacja w specjalnościach: Technologie Offshorowe, Eksploatacja Zbiornikowców;
  • na kierunku Transport w specjalności Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne;

zakończone dyplomem magisterskim.