Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Celem studiów na kierunku Transport w specjalności Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne jest gruntowne przygotowanie specjalistów do koncepcyjnej pracy związanej z projektowaniem i eksploatacją systemowo postrzeganych układów transportowych i logistycznych.

Po ukończeniu 1,5-rocznych studiów absolwent studiów II stopnia kierunku Transport specjalności Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne:

•  otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy  magistra inżyniera

•  jest specjalistą w zakresie

 • budowy, eksploatacji oraz zarządzania i sterowania morskimi systemami transportowymi i logistycznymi;
 • funkcjonowania, organizacji i zarządzania lądowo-morskimi łańcuchami transportowymi i łańcuchami dostaw w skali globalnej;
 • eksploatacji terminali portowych oraz centrów logistycznych;
 • logistyki i spedycji portowo-morskiej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw sektora transportu morskiego;

•  posiada wiedzę:

 • ogólną, niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, technicznych,  środowiskowych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania morskich systemów transportowych i logistycznych;
 • specjalistyczną technologiczno-menedżerską w zakresie:
 • funkcjonowania, eksploatacji  i organizacji morskich systemów transportowych i logistycznych;
 • infrastruktury i środków transportu morskiego oraz jednostek ładunkowych;
 • rozwoju transportu morskiego w wymiarze globalnym;
 • efektywności przedsiębiorstw sektora transportu morskiego;
 • zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w morskich systemach transportowo-logistycznych;
 • sterowania i zarządzania w morskich systemach transportowo-logistycznymi z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych;
 • cyklu życia oraz utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla systemów transportowo-logistycznych;

•  posiada umiejętności:

 • samodzielnego rozwiązywania problemów ze sfery transportu, spedycji i logistyki;
 • projektowania obiektów, systemów lub procesów, typowych dla morskich systemów transportowo-logistycznych przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi;
 • formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz dostrzegania ich aspektów systemowych i pozatechnicznych;
 • wykorzystania technologii informatycznych oraz technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej;
 • aktywnego posługiwania się językiem angielskim;
 • modelowania bezpieczeństwa morskich systemów transportowo-logistycznych i planowania sieci transportowo-logistycznych;

•  posiada kompetencje personalne i społeczne:

 • ma m.in. świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 • potrafi myśleć kreatywnie i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • jest zdolny do szybkiej adaptacji w środowisku pracy przedsiębiorstw funkcjonujących w morskich systemach transportowo-logistycznych;
 • jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia;

•  jest przygotowany do pracy:

 • na stanowiskach o profilu inżynierskim, jak też menedżerskim, w szeroko rozumianym sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL) w:
 • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego (np. w portach morskich czy terminalach portowych);
 • jednostkach studialnych, projektowych i badawczych;
 • specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej;
 • może również podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą.