Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle Morskim

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

Termin rekrutacji: 

VI-IX

 

R E K R U T A C J A
roku akademickim 2023/2024 (semestr zimowy) 
na Studia Podyplomowe
„Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle Morskim”

 

Program studiów:

Moduł I – Przepisy, regulacje prawne i standardy

Blok A – Polskie przepisy i regulacje prawne w świetle UKSC, RODO oraz NIS (NIS2)

Blok B – Standardy Cyberbezpieczeństwa ANSI ISA 62443, ISO27001, NIST SP53-800

Blok C – Regulacje IMO oraz organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych

Moduł II – Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

Blok A – Zarządzanie ryzykiem

Blok B – Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem Systemów IT

Blok C – Kryptografia oraz Infrastruktura Klucza Publicznego

Blok D – Zarządzanie cyberbezpieczeństwem na statkach

Blok E – Polityka Bezpieczeństwa na statkach

Blok F - Bezpieczeństwo cybernetyczne statku w świetle prac IMO

Moduł III – Praktyka Cyberbezpieczeństwa

Blok A – Testy Penetracyjne Sieci, Systemów, Aplikacji Webowych

Blok B – Certified Ethical Hacker – pełen kurs EC-COUNCIL

Blok C – Network Defender Essentials – pełen kurs EC-COUNCIL

Blok D – Techniki OSINT

Blok E – Sieci teleinformatyczne i wirtualizacja systemów

Blok F – Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w morskich systemach komunikacyjnych

Moduł IV – Osiem domen cyberbezpieczeństwa

Program studiów obejmuje pełne szkolenie Certified Ethical Hacker w wymiarze 40 godzin. Jest to jeden z najlepiej rozpoznawalnych na świecie certyfikatów z zakresu cyberbezpieczeństwa i jedno z najczęściej pojawiających się wymagań na stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem. Absolwent studiów otrzymuje voucher uprawniający do przystąpienia do egzaminu Certified Ethical Hacker po zdaniu, którego otrzymuje certyfikat CEH.

Dla zainteresowanych. Uniwersytet Morski w Gdyni pracuje nad międzynarodową umową z organizacją ISC2 dotyczącą możliwości prowadzenia szkoleń CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Przewidujemy możliwość uczestniczenia w tym szkoleniu za dodatkową opłatą. Kurs zakończy się certyfikowanym egzaminem. Warunkiem uruchomienia modułu jest zebranie odpowiedniej ilości chętnych.

 

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 187 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (3500 zł semestr) złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

WARIANT I:            jednorazowo za 2 semestry z góry 6900 zł,

WARIANT II:           dwie równe semestralne raty po 3500 zł,

WARIANT III:         miesięczny system ratalny po 875 zł.

Harmonogram zajęć będzie podany po zakończeniu rekrutacji. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

 

Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:

Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres biuroatwn.umg.edu.pl, bądź tradycyjną pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego UMG:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego UMG
Aleja Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
z dopiskiem: Studia Podyplomowe.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
  • oświadczenie o warunkach odpłatności za studia (Załącznik nr 2),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wynoszącej 85 PLN

Dokumenty można przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego UMG
Aleja Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia

Zgłoszenia i dokumenty można także składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego UMG (pok. 106 lub 107) przy Alei Jana Pawła II 3 w Gdyni.

Dni i godziny przyjmowania dokumentów w Dziekanacie są następujące:

Poniedziałek 10:00 - 14:00
Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 14:00

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: biuroatwn.umg.edu.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 558 61 34.

Konto bankowe Wydziału Nawigacyjnego UMG:

60 1140 1153 0000 2235 4300 1008 (tylko dla opłat rekrutacyjnych)

Wpłaty koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe WN.

Konto bankowe tylko do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

UWAGI:

  1. Opłaty za studia wnosi się na dedykowane rachunki bankowe, których numery zostaną wygenerowane w procesie rekrutacyjnym.
  2. W celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
  3. Warunkiem uruchomienia edycji studiów jest zebranie odpowiedniej liczby słuchaczy (minimum 20 osób).

 

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Rafał Cichocki
e-mail: r.cichockiatwn.umg.edu.pl
tel. +48 58 55 86 134
godz. 10:00 - 16:00

Załączniki: