Działalność naukowo badawcza

BADANIA EKSPERYMENTALNE I MODELOWANIE NUMERYCZNE DYNAMIKI PRZEPŁYWU GENEROWANEGO PRZEZ ROTOR.
W konkursie NCN OPUS-20 złożony został wniosek na projekt pt. Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne dynamiki przepływu generowanego przez rotor.
Lider Projektu: Instytut Budownictwa Wodnego PAN,
Partnerzy: Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny i Instytut Budownictwa Wodnego PAN.
Kierownik projektu Prof. Ryszard Staroszczyk IBW PAN, kierownik projektu w UMG dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk prof. UMG.

JOHANNA - JOINT QUALIFICATION OF STAFF IN SOUTH BALTIC DESTINATIONS TO ENSURE A SUSTAINABLE SCS DEVELOPMENT IN THE SBS
JOHANNA - joint qualification of staff in South Baltic destinations to ensure a sustainable SCS development in the SBS realizowany w ramach programu Interreg South Baltic Programme 2014-2020, Priority 4 - Boosting human resource capacities for the area’s blue and green economy.
Kierownik projektu: dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. UMG.

PROTOTYP SYSTEMU MONITOROWANIA OBCIĄŻEŃ NABRZEŻY I UMOCNIEŃ DNA W REJONIE CUMOWANIA STATKÓW.
30.04.2020 zakończony został projekt realizowany w ramach RPPM.00.00.00., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 01.00.00. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01.00. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne - finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni.
Lider projektu: Enamor Sp. z o.o.,
Partnerzy: Uniwersytet Morski w Gdyni, Zarząd morskiego Portu Gdynia i Enamor Sp. z o.o.
Kierownik projektu dr inż. Wojciech Górki -Enamor Sp. z o.o., kierownik projektu w UMG dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk prof. UMG.

JOHANN - JOINT DEVELOPMENT OF SMALL CRUISE SHIP TOURISM HERITAGE PRODUCTS IN THE SOUTHERN BALTIC SEA REGION
JOHANN – Joint Development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region w ramach programu Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Specific Objective 2.1 - Increased development of the South Baltic area’s natural and cultural heritage assets into sustainable tourist destinations.
Kierownik projektu: dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. UMG.

BADANIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW WPROWADZENIA STANDARDÓW MANEWROWYCH W ZAKRESIE MAŁYCH PRĘDKOŚCI.
Określenie przestrzeni manewrowej dla różnych typów statków. Wpływ wiatru i głębokości wody na parametry prób manewrowych w zakresie małych prędkości.Wpływ wiatru na parametry próby Back & Fill dla statku VLCC

BADANIA DOTYCZĄCE MANEWRÓW STATKU W ZAKRESIE MAŁYCH PRĘDKOŚCI.
Badania te dotyczą manewru cumowania statku oraz standardów manewrowych w zakresie małych prędkości. Badania rzeczywistej prędkości przepływu podczas cumowania statku „Horyzont II” przy Nabrzeżu Indyjskim w Porcie Gdynia.
Przykład pomiaru prędkości przepływu za pomocą prądografu Doppler Current Sensor 3900A – Andrea Instruments
Przykład pomiaru prędkości przepływu za pomocą prądografu Doppler Current Sensor 3900A – Andrea Instruments

BEZPIECZNY TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W JEDNOSTKACH KONTENEROWYCH NA OBSZARACH PORTÓW I TERMINALI.
Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali
Przedmiotem badań jest natężenie ruchu jednostek kontenerowych kierowanych do i z terminali kontenerowych, przewożących materiały niebezpieczne różnych klas wg. IMDG Code. Wyznaczenie koniecznej ilości miejsc składowania w/w kontenerów.
Na podstawie danych uzyskanych z badań, będzie można zastosować rozwiązania pozwalające uniknąć sytuacji, w której kontenery zawierające materiały niebezpieczne będą stwarzać zagrożenie lub dodatkowe ryzyko przy transporcie wewnątrz terminalu jak podczas ich składowania w terminalach portowych.
Polskie przepisy i regulacje prawne wydane przez Ministerstwo Transportu lub przez Urząd Morski dotyczące składowania materiałów niebezpiecznych w rejonach morskich portów nie są jednolite, w zależności od portu ilość składowanych materiałów niebezpiecznych i miejsca do ich składowania są różnie - przygotowane, gorzej lub lepiej zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami.
Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali
Zalecenia międzynarodowe wydają się być pomocne w zastosowaniu niektórych rozwiązań na gruncie terminali kontenerowych. Rekomendacje organizacji międzynarodowych, które zajmują się transportem niebezpiecznych ładunków wskazują, w jaki sposób zapewnić odpowiednie zabezpieczenie miejsc składowania i jakie ilości dopuszczalne substancji niebezpiecznych mogą być składowane w rejonach portowych.
Korzystając z powyższych regulacji prawnych i zaleceń międzynarodowych można określić podstawowe wymagania, które powinien spełniać nowoczesny terminal kontenerowy zapewniając w ten sposób prawidłową obsługę kontenerów z materiałami niebezpiecznymi.

HIERARCHIZACJA ELEMENTÓW WEJŚCIOWYCH W MODELU OBSZARÓW POSZUKIWANIA I ANALIZA WRAŻLIWOŚCI MODELU W CELU OKREŚLENIA JAKOŚCI INFORMACJI O WARUNKACH ŚRODOWISKOWYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ AKCJI RATOWNICZEJ NA MORZU.

Wizualizacja programu komputerowego dla wyznaczonych dynamicznych obszarów poszukiwania
Proces planowania oraz przeprowadzanie akcji poszukiwania i ratowania (ang. Search and Rescue – SAR) na morzu jest zagadnieniem dość złożonym.
Wymagana jest duża ilość obliczeń, zajmująca dużo czasu, w sytuacji kiedy rozbitkowie na morzu oczekują pomocy, dlatego konieczne jest stosowanie właściwych narzędzi wspomagających proces planowania akcji SAR. Jako narzędzia wspomagające proces planowania akcji SAR wykorzystywane są systemy komputerowe. O efektywności akcji decyduje wiele czynników, z których najważniejszym jest prawidłowe modelowanie obszaru poszukiwania.

WPŁYW TYPU NABRZEŻA I GŁĘBOKOŚCI AKWENU NA EFEKTYWNOŚĆ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I PĘDNIKÓW W CZASIE MANEWRU CUMOWANIA I ODCUMOWANIA STATKU. 2005.
Badania modelowe wykonane na jeziorze Silm w ośrodku badawczo-szkoleniowym Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie-Kamionce w ramach projektu.

BUDOWA INDYWIDUALNEGO, PIROTECHNICZNEGO ZESTAWU RATUNKOWEGO, PRZEZNACZONEGO DLA LUDZI BĘDĄCYCH W ZAGROŻENIU ŻYCIA NA WODZIE.
Do najważniejszych problemów związanych z udzielaniem pomocy ludziom znajdującym się w zagrożeniu życia w środowisku wodnym jest szybkie dotarcie do osoby zagrożonej na taką odległość, która umożliwi efektywne jej udzielenie. Należy mieć świadomość, że w takich sytuacjach o powodzeniu akcji decydują sekundy. Biorąc pod uwagę fakt, że wypadki na obszarach wodnych zdarzają się często w oddaleniu od brzegów, kluczowym problemem staje się wyposażenie odpowiednich służb powołanych do niesienia pomocy (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna oraz brzegowe służby ratownictwa morskiego) w środki techniczne umożliwiające skuteczne i co bardzo ważne, bezpieczne dla ratowników przeprowadzenie działań ratowniczych. Dotychczas jedynym sposobem dotarcia do osoby ratowanej jest użycie w tym celu jednostek pływających lub bezpośrednia akcja ratownika polegająca na dotarciu od zagrożonego wpław lub przez podanie mu (rzucenie) koła ratunkowego. Metody te obarczone są licznymi niedoskonałościami, z których najważniejsze to stosunkowo długi czas potrzebny na uruchomienie środka pływającego (o ile w ogóle znajduje się on w pobliżu miejsca akcji), brak możliwości użycia takiego środka w przypadku występowania zalodzenia oraz stosunkowo duże zagrożenie bezpieczeństwa ratownika, a w przypadku rzucania koła ratunkowego niewielki zasięg. Sposobem na wyeliminowanie tych niedoskonałości jest zaprojektowany indywidualny, pirotechniczny zestaw ratunkowy przeznaczony dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie.
Zestaw dla ratownictwa wodnego, służy do wystrzeliwania koła ratunkowego, złożonego do postaci cylindrycznego pakietu i napełnianego pirotechnicznie po opadnięciu na wodę oraz połączonego z jednym końcem linki ratowniczej, rozwijanej i ciągniętej przez ten pakiet podczas jego lotu w powietrzu.
Współpraca
Testy poligonowe zestawu laboratoryjnego przy współpracy WAT, Politechniki Warszawskiej, DEZAMETU S.A.

SYSTEM OPTYCZNEGO POSZUKIWANIA ROZBITKÓW NA MORZU - SOPR.
Projekt okna zobrazowania systemu, konsoli operatora systemu SOPR.
Zastosowanie systemu umożliwia:
zwiększenie efektywności procesu poszukiwania na morzu w akcji SAR,
określenie szerokości pasa poszukiwań w nocy i warunkach ograniczonej widzialności,
zwiększenie prawdopodobieństwa odnalezienia rozbitków,
skrócenie czasu akcji poszukiwawczej na morzu,
wyeliminowanie wpływu czynnika ludzkiego na proces detekcji i identyfikacji obiektu poszukiwanego.

Punkt mocowania systemu optycznego SOPR

Tratwa 0,01 mili. Odległość około 20 metrów. Widoczne są głowy rozbitków w tratwie, (4 osoby wychylające się z wejść do tratwy).

Zaobserwowane trzy osoby w wodzie

INFORMATYCZNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY AKCJĘ RATOWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO NA MORZU. GDYNIA 2001.
SARCAS 2000 ©Celem projektu było opracowanie komputerowego programu wspomagania akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz opracowanie metody pozwalającej na zmniejszenie obszaru poszukiwania ludzi znajdujących się w zagrożeniu życia na morzu z uwzględnieniem specyfiki elementów hydrometeorologicznych południowego Bałtyku i rozszerzenie zakresu stosowania ww. metody o sztormowe warunki pogodowe (dotychczasowe opracowania- wg. IAMSAR Manual 98 dotyczą prędkości wiatru do 34 węzłów – 7°w skali Beaufort’a) 
Podwykonawcy
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Lotnictwa
Centrum Techniki Okrętowej
Państwowy Instytut Motoryzacji
Instytut Morski
Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju WSM
Przedsiębiorstwo Projektowo - Serwisowe Elektroniki, Pomiarów i Automatyki EPA Spółka z o.o.
Radmor SA
Petrobaltic SA
Urząd Morski Gdynia
Kapitan i załogi Platformy wiertniczej:
m/s „Kapitan Poinc”
m/s „Bazalt”
m/s „Horyzont II”
m/s „Monsun”
Piloci Ratownictwa Marynarki Wojennej

URZĄDZENIE DO PODEJMOWANIA TRATEW RATUNKOWYCH I ROZBITKÓW Z WODY W WARUNKACH SZTORMOWYCH.
Urządzenie do podejmowania tratew ratunkowych i rozbitków z wody w warunkach sztormowych
Pomimo ciągłego postępu technicznego w zakresie konstrukcji statków, ich wyposażenia, jakości i niezawodności urządzeń nawigacyjnych i łączności, wzrostu kompetencji załóg i służb meteorologicznych, wypadków na morzu nie da się uniknąć i czasami miewają one rozmiary katastrofy z dużą liczbą ofiar. Przykładem mogą być dwa tragiczne, jakie zdarzyły się na Bałtyku w ostatnich latach – katastrofy promów m/f „Heweliusz” i m/f „Estonia”.
Podjęcie z morza rozbitków, zwłaszcza wyczerpanych, przemarzniętych czy nieprzytomnych było w obu przypadkach bardzo trudne. Standardowym wyposażenie statków ratowniczych nie zawsze się sprawdza w warunkach sztormowych – brak jest skutecznych urządzeń do podejmowania tratew i rozbitków z wody.
Zespół badawczy Akademii Morskiej w Gdyni podjął się rozwiązania problemu. We współpracy z Politechniką Wrocławską, Stocznią Wisła w Gdańsku oraz firmą BTT-Automatyka z Gdańska skonstruowano i zbudowano prototyp urządzenia pozwalającego na podjęcie rozbitków z tratew ratunkowych lub z wody bez narażania życia ratowników. Prototyp zabudowano na statku „Sztorm-2”, udostępnionym do prób przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa i przetestowano w ciężkich warunkach pogodowych w Zatoce Gdańskiej.
Próby morskie przeprowadzono w styczniu 2002 r w dość ciężkich warunkach pogodowych, przy bardzo silnym wietrze średniej wysokości fali 2,5 m, sięgającej do 4 m. Koncepcja urządzenia się sprawdziła, przyjęte rozwiązania techniczne zdały egzamin, chociaż w przypadku realizacji zamówienia armatorskiego (jest to urządzenie, które musi być projektowane na konkretny statek, z uwzględnieniem specyfiki jego zabudowy i własności morskich) uwzględnione zostaną wszystkie spostrzeżenia i uwagi, jakie nasunęły się realizatorom projektu w czasie prób.

WZORY PRZESZUKIWANIA OBSZARÓW POSZUKIWANIA LUDZI BĘDĄCYCH W ZAGROŻENIU ŻYCIA NA MORZU. GDYNIA 2000.
Opracowane wzory przeszukiwania zwiększają bezpieczeństwo statku poprzez uwzględnienie wpływu parametrów fali w czasie prowadzenia działań poszukiwawczych.
Wyznaczanie bezpiecznych prędkości i kursów statku z uwzględnieniem możliwości wystąpienia rezonansu kołysań poprzecznych, wzrostu amplitudy kołysań, występowania niebezpiecznych przyspieszeń i slammingu.
W oparciu o opracowane wzory przeprowadzono analizę bezpieczeństwa statku handlowego w aspekcie poszukiwania przy zastosowaniu opracowanych wzorów.

dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Kreft Oskar, Majewski Dawid, Stachurska Barbara, Sulisz Wojciech, Szmytkiewicz Piotr, Experimental method for the measurements and numerical investigations of force generated on the rotating cylinder under water flow, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s21062216, 2021

Abramowicz-Gerigk Teresa, Gerigk Miroslaw K., Experimental study on the selected aspects of bow thruster generated flow field at ship zero-speed conditions, OCEAN ENGINEERING, 0029-8018, 10.1016/j.oceaneng.2020.107463, 2020

Burciu Zbigniew, Abramowicz-Gerigk Teresa, Przybył Wojciech, Plebankiewicz Ireneusz, Januszko Adam, The impact of the improved search object detection on the SAR action success probability in maritime transport, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s20143962, 2020

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Design and operational innovations in adapting the existing merchant river fleet to cost-effective shipping, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.2478/pomr-2019-0078, 2019

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Parametric study on the flow field generated by river barge bow steering systems, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 1733-8670, 10.17402/366, 2019

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Hapke Łukasz, Innovative project of propellers and thrusters jet loads during ship berthing monitoring system, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.13.04.20, 2019

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Manoeuvring characteristics of the push train with an auxiliary steering device, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/01.3001.0012.2768, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Hejmlich Andrzej, Human factor influence on ship handling errors in restricted waters - stress susceptibility study, Maritime transportation and harvesting of sea resources; proceedings of IMAM 2017, 17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Lisbon, Portugal, 9-11 October 2017, CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London ; New York ; Leiden, s. 275, 978-0-8153-7611-8, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Innovative systems improving safety of manoeuvring and berthing operations of inland vessels, Maritime transportation and harvesting of sea resources; proceedings of IMAM 2017, 17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Lisbon, Portugal, 9-11 October 2017, CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London ; New York ; Leiden, s. 557, 978-0-8153-7611-8, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Górski Wojciech, Reichel Maciej, Full scale measurements of pressure field induced on the quay wall by bow thrusters – indirect method for seabed velocities monitoring, OCEAN ENGINEERING, 0029-8018, 10.1016/j.oceaneng.2018.05.036, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Hejmlich Andrzej, Wilczyński Przemysław, Human and operational factors in the risk assessment of ship-to-ship operations, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 1733-8670, 10.17402/316, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, An innovative steering system for a river push barge operated in environmentally sensitive areas, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2017-0132, 2017

Burciu Zbigniew, Abramowicz-Gerigk Teresa, Jachowski Jacek, Kornacka Edyta, Wawrzusiszyn Michał, Experimental and numerical investigation of towing resistance of the innovative pneumatic life raft, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2017-0048, 2017

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, THE INFLUENCE OF REGULAR RIVER NAVIGATION IN SPECIAL PROTECTION AREAS OF NATURA 2000 NETWORK, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/12314005.1217183, 2016

Abramowicz-Gerigk Teresa, Hejmlich Andrzej, Human Factor Modelling in the Risk Assessment of Port Manoeuvers, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.09.03.16, 2015

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Kornacka Edyta, Stefurak W., Innovative Liferaft, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.09.04.15, 2015

prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniew Burciu

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Kreft Oskar, Majewski Dawid, Stachurska Barbara, Sulisz Wojciech, Szmytkiewicz Piotr, Experimental method for the measurements and numerical investigations of force generated on the rotating cylinder under water flow, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s21062216, 2021

Burciu Zbigniew, Abramowicz-Gerigk Teresa, Przybył Wojciech, Plebankiewicz Ireneusz, Januszko Adam, The impact of the improved search object detection on the SAR action success probability in maritime transport, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s20143962, 2020

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Design and operational innovations in adapting the existing merchant river fleet to cost-effective shipping, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.2478/pomr-2019-0078, 2019

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Parametric study on the flow field generated by river barge bow steering systems, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 1733-8670, 10.17402/366, 2019

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Hapke Łukasz, Innovative project of propellers and thrusters jet loads during ship berthing monitoring system, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.13.04.20, 2019

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Manoeuvring characteristics of the push train with an auxiliary steering device, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/01.3001.0012.2768, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Innovative systems improving safety of manoeuvring and berthing operations of inland vessels, Maritime transportation and harvesting of sea resources; proceedings of IMAM 2017, 17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Lisbon, Portugal, 9-11 October 2017, CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London ; New York ; Leiden, s. 557, 978-0-8153-7611-8, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Górski Wojciech, Reichel Maciej, Full scale measurements of pressure field induced on the quay wall by bow thrusters – indirect method for seabed velocities monitoring, OCEAN ENGINEERING, 0029-8018, 10.1016/j.oceaneng.2018.05.036, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, An innovative steering system for a river push barge operated in environmentally sensitive areas, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2017-0132, 2017

Burciu Zbigniew, Abramowicz-Gerigk Teresa, Jachowski Jacek, Kornacka Edyta, Wawrzusiszyn Michał, Experimental and numerical investigation of towing resistance of the innovative pneumatic life raft, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2017-0048, 2017

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, THE INFLUENCE OF REGULAR RIVER NAVIGATION IN SPECIAL PROTECTION AREAS OF NATURA 2000 NETWORK, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/12314005.1217183, 2016

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Kornacka Edyta, Stefurak W., Innovative Liferaft, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.09.04.15, 2015

dr inż. kpt. ż. w. Jan Pawelski, prof. UMG

Specht Cezary, Dąbrowski Paweł S., Pawelski Jan, Specht Mariusz, Szot Tomasz, Comparative analysis of positioning accuracy of GNSS receivers of Samsung Galaxy smartphones in marine dynamic measurements, Advances in Space Research, 0273-1177, 10.1016/j.asr.2018.05.019, 2019

Specht Cezary, Pawelski Jan, Smolarek Leszek, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Assessment of the positioning accuracy of DGPS and EGNOS systems in the Bay of Gdansk using maritime dynamic measurements, JOURNAL OF NAVIGATION, 0373-4633, 10.1017/S0373463318000838, 2019

Specht Cezary, Smolarek Leszek, Pawelski Jan, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Polish DGPS system: 1995-2017 - study of positioning accuracy, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.2478/pomr-2019-0021, 2019

Pawelski Jan, Microwave reference systems; Mikrofalowe systemy referencyjne, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1509-5878, 2017

dr hab. inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG

Pawlak Małgorzata, Effect of energy consumption reduction on the decrease of CO₂ emissions during the aircraft's flight, Energies, 1996-1073, 10.3390/en14092638, 2021

Pawlak Małgorzata, Majka Andrzej, Kuzniar Michal, Pawluczy Jowita, Model of emission of exhaust compounds of jet aircraft in cruise phase enabling trajectory optimization, Transport, 1648-4142, 10.3846/transport.2020.12243, 2020

Pawlak Małgorzata, Metoda modelowania emisji szkodliwych i toksycznych składników spalin turbinowych silników odrzutowych samolotów pasażerskich w warunkach przelotowych, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia, 156 s., 978-83-7421-293-9, 2019

Pawlak Małgorzata, Kuźniar Michał, Analysis of the impact of changes in flight speed and altitude on emission indexes of pollutants in jet engine exhausts, Journal of KONES, 1231-4005, 10.2478/kones-2019-0038, 2019

Pawlak Małgorzata, Kuźniar Michał, Determination of CO₂ emissions for selected flight parameters of a business jet aircraft, Journal of KONES, 1231-4005, 10.2478/kones-2019-0069, 2019

Pawlak Małgorzata, Planning the flight trajectory of a passenger aircraft with regards to the aspect of pollutants emission, Journal of KONES, 1231-4005, 10.2478/kones-2019-0068, 2019

Pawlak Małgorzata, Majka Andrzej, Kuźniar Michał, Pawluczy Jowita, Analysis of wind impact on emission of selected exhaust compounds in jet engines of a business jet aircraft in cruise phase, Combustion Engines, 2300-9896, 10.19206/CE-2018-209, 2018

Pawlak Małgorzata, Majka Andrzej, Kuźniar Michał, Pawluczy Jowita, Emission of selected exhaust compounds in jet engines of a jet aircraft in cruise phase, Combustion Engines, 2300-9896, 10.19206/CE-2018-211, 2018

Pawlak Małgorzata, Kuźniar Michał, Analysis of the wind dependent duration of the cruise phase on jet engine exhaust emissions, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/01.3001.0012.4354, 2018

Pawlak Małgorzata, Kuźniar Michał, Problematyka emisji toksycznych składników spalin silników lotniczych; Issues concerning toxic exhausts emission of aircraft engines, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1509-5878, 2017

Pawlak Małgorzata, Evaluation of applied provisions and technologies on ship emission and air quality, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/12314005.1217254, 2016

Pawlak Małgorzata, Analysis of economic costs and environmental benefits of LNG as the marine vessels fuel, Solid State Phenomena, 1012-0394, 10.4028/www.scientific.net/SSP.236.239, 2015

dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. UMG

Śniegocka-Dworak M., Wilczyńska A., Śniegocki H., Changes in international legal regulations concerning the protection of the marine environment, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.15.04.23, 2021

Mrozowski P., Śniegocki H., Wilczyński P., Simulation tests of determining under keel clearance for LNG carrier at anchorage, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.14.04.20, 2020

Formela Kamil, Wilczyński Przemysław, Śniegocki Henryk, Gil Mateusz, Determination of the wind speed limits causing the break away of the vessel from Jetty P in Naftoport- simulation study, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/12314005.1217195, 2016

Śniegocki Henryk, Formela Kamil, Gil Mateusz, Comparison of the efficiency of Williamson and Anderson Turn manoeuvre, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.09.04.14, 2015

dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, prof. UMG

Wawrzynski Wojciech, Duffing-type oscillator under harmonic excitation with a variable value of excitation amplitude and time-dependent external disturbances, Scientific Reports, 10.1038/s41598-021-82652-z, 2021

Guze Sambor, Wawrzynski Wojciech, Wilczynski Przemyslaw, Determination of parameters describing the risk areas of ships chaotic rolling on the example of LNG carrier and OSV vessel, Journal of Marine Science and Engineering, 2077-1312, 10.3390/jmse8020091, 2020

Wawrzyński Wojciech, Area of the unstable solution of rolling equation – jumps of the oscillations amplitude, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/01.3001.0012.4372, 2018

Wawrzyński Wojciech, Bistability and accompanying phenomena in the 1-DOF mathematical model of rolling, OCEAN ENGINEERING, 0029-8018, 10.1016/j.oceaneng.2017.11.013, 2018

Krata Przemysław, Wawrzyński Wojciech, Assessment of the realistic range of variation of ship equivalent metacentric heigh govering synchronous roll frequency, Safety of sea transportation : marine navigation and safety of sea transportation; proceedings of the International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), Gdynia, Poland, 21-23 June 2017, CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London, s. 225, 978-1-138-29768-5, 10.1201/9781315099088-38, 2017

Krata Przemysław, Wawrzyński Wojciech, Prediction of ship resonant rolling - related dangerous zones with regard to the equivalent metacentric height governing natural frequency of roll, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.11.04.05, 2017

Wawrzyński Wojciech, Predykcja składowej tłumienia kołysań bocznych statku dla stępek przechyłowych. Porównanie skróconej i pełnej metody Ikedy; Bilge keel damping component prediction. Comparison of the simple and full Ikeda's method, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 1644-1818, 2017

Wawrzyński Wojciech, Susceptibility of the roll equation to the bifurcation phenomenon depending on the damping coefficient value and form of the roll damping formula, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 1733-8670, 10.17402/258, 2017

Krata Przemysław, Wawrzyński Wojciech, Szacowanie okresu kołysań własnych statków kontenerowych – porównanie metody uproszczonej z wynikami badań symulacyjnych; Estimation of free rolling period for container vessels – comparison of IMO-recommended method with numerical simulation results, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1509-5878, 2016

Krata Przemysław, Wawrzyński Wojciech, Prediction of the natural frequency of ship’s roll with regard to various models of roll damping, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/12314005.1216499, 2016

Krata Przemysław, Wawrzyński Wojciech, Method for ship’s rolling period prediction with regard to non-linearity of GZ curve, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1429-2955, 10.15632/jtam-pl.54.4.1329, 2016

Krata Przemysław, Wawrzyński Wojciech, On ship roll resonance frequency, OCEAN ENGINEERING, 0029-8018, 10.1016/j.oceaneng.2016.08.026, 2016

Wawrzyński Wojciech, Analiza podatności statku na zjawisko rezonansu parametrycznego kołysań bocznych; Vulnerability of the ships to the parametric roll resonance, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 1230-9265, 2016

Wawrzyński Wojciech, Wpływ nieliniowości krzywej ramion prostujących na okres kołysań własnych statku; On effect of the righting arm curve nonlinearity on the ships natural roll period, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 1230-9265, 2016

Wawrzyński Wojciech, Wyznaczanie kątów przechyłu dynamicznego statku za pomocą równania kołysań bocznych; Use of the rolling eqation in the calculation of the dynamic angles of ship`s heel, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 1644-1818, 2016

dr inż. kpt. ż. w. Przemysław Wilczyński, prof. UMG

Chybowska Dorota, Chybowski Leszek, Guze Sambor, Wilczyński Przemysław, A method for determining critical events during large disasters of production platforms, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 0950-4230, 10.1016/j.jlp.2021.104528, 2021

Guze Sambor, Wawrzynski Wojciech, Wilczynski Przemyslaw, Determination of parameters describing the risk areas of ships chaotic rolling on the example of LNG carrier and OSV vessel, Journal of Marine Science and Engineering, 2077-1312, 10.3390/jmse8020091, 2020

Mrozowski P., Śniegocki H., Wilczyński P., Simulation tests of determining under keel clearance for LNG carrier at anchorage, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.14.04.20, 2020

Blokus Agnieszka, Kwiatuszewska-Sarnecka Bożena, Wilczyński Przemysław, Wolny Paweł, Crude oil transfer safety analysis and oil spills prevention in port oil terminal, Journal of Polish Safety and Reliability Association Summer Safety and Reliability Seminars, 2084-5316, 2019

Wilczyńska Aleksandra, Wilczyński Przemysław, Innovative solutions in the ports of the Baltic Sea for development of small cruise ship tourism heritage products, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship; ECIE 2019, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, s. 1237, 978-1-912764-34-1, 10.34190/ECIE.19.257, 2019

Abramowicz-Gerigk Teresa, Hejmlich Andrzej, Wilczyński Przemysław, Human and operational factors in the risk assessment of ship-to-ship operations, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 1733-8670, 10.17402/316, 2018

Guze Sambor, Neumann Tomasz, Wilczyński Przemysław, Multi-criteria optimisation of liquid cargo transport according to linguistic approach to the route selection task, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2017-0026, 2017

Formela Kamil, Wilczyński Przemysław, Śniegocki Henryk, Gil Mateusz, Determination of the wind speed limits causing the break away of the vessel from Jetty P in Naftoport- simulation study, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/12314005.1217195, 2016

Formela Kamil, Wilczyński Przemysław, Gil Mateusz, Determination of the tankers’ drift during STS operation - simulation study, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.10.04.11, 2016

dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Hejmlich

Abramowicz-Gerigk Teresa, Hejmlich Andrzej, Human factor influence on ship handling errors in restricted waters - stress susceptibility study, Maritime transportation and harvesting of sea resources; proceedings of IMAM 2017, 17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Lisbon, Portugal, 9-11 October 2017, CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London ; New York ; Leiden, s. 275, 978-0-8153-7611-8, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Hejmlich Andrzej, Wilczyński Przemysław, Human and operational factors in the risk assessment of ship-to-ship operations, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 1733-8670, 10.17402/316, 2018

Abramowicz-Gerigk Teresa, Hejmlich Andrzej, Human Factor Modelling in the Risk Assessment of Port Manoeuvers, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.09.03.16, 2015

dr inż. Jacek Jachowski

Jachowski Jacek, Książkiewicz Edyta, Szwoch Izabela, Determination of the aerodynamic drag of pneumatic life rafts as a factor for increasing the reliability of rescue operations, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.2478/pomr-2021-0040, 2021

Krata Przemyslaw, Jachowski Jacek, Towards a modification of a regulatory framework aiming at bunker oil spill prevention from ships - A design aspect of bunker tanks vents location guided by CFD simulations, Reliability Engineering and System Safety, 0951-8320, 10.1016/j.ress.2020.107370, 2021

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Kreft Oskar, Majewski Dawid, Stachurska Barbara, Sulisz Wojciech, Szmytkiewicz Piotr, Experimental method for the measurements and numerical investigations of force generated on the rotating cylinder under water flow, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s21062216, 2021

Gerigk Mateusz, Jachowski Jacek, Computational fluid dynamic study on the wind characteristics of a multifunctional building system model in developed coastal cities, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 1733-8670, 10.17402/368, 2019

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Parametric study on the flow field generated by river barge bow steering systems, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 1733-8670, 10.17402/366, 2019

Gerigk M.K., Jachowski J., Sargun J., A hybrid model of flooding of the ro-ro ships in damaged conditions, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.13.02.11, 2019

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, An innovative steering system for a river push barge operated in environmentally sensitive areas, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2017-0132, 2017

Burciu Zbigniew, Abramowicz-Gerigk Teresa, Jachowski Jacek, Kornacka Edyta, Wawrzusiszyn Michał, Experimental and numerical investigation of towing resistance of the innovative pneumatic life raft, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2017-0048, 2017

Jachowski Jacek, Krata Przemysław, Modelowanie CFD osiadania statków kontenerowych podczas manewru wymijania na torze wodnym; CFD modeling of container vessel squat during passing by another ship at shallow waterway, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1509-5878, 2016

Jachowski Jacek, Krata Przemysław, Virtual ship’s roll decay test with the use of CFD technique, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/12314005.1213595, 2016

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Kornacka Edyta, Stefurak W., Innovative Liferaft, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.09.04.15, 2015

dr inż. Jarosław Soliwoda

Soliwoda Jarosław, Kaizer Adam, Neumann Tomasz, Possibility of capsizing of a dredger during towing, Water, 2073-4441, 10.3390/w13213027, 2021

mgr inż. kpt. ż. w. Tadeusz Misorz

Misorz Tadeusz, Postępowanie z wodami balastowymi na statkach w żegludze międzynarodowej w świetle Konwencji BWM 2004; Proceedings with the ballast waters on ships' in the international shipping on reflect of the BWM Convention, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 1730-1114, 10.12716/1002.32.05, 2017

mgr inż. Paulina Krajewska

Krajewska P., Modern Equipment of the Polish SAR Service during a real rescue operation in the Baltic Sea taking into account the recommendations of the 3-volume IAMSAR Manual, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.15.01.20, 2021

Krajewska Paulina, Wybrane rozwiązania indywidualnego sprzętu ratunkowego na polskich katamaranach regatowych o długości do 15 metrów; Selected solutions for individual rescue equipment on Polish racing catamarans with length of 15 metres, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 1644-1818, 10.26408/107.05, 2018

Krajewska Paulina, Analiza wyposażenia łodzi ratowniczych na statkach ratowniczych w aspekcie bezpieczeństwa osoby poszkodowanej; Analysis of equipment for rescue boat at rescue ships in terms of safety of the victim, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 1644-1818, 2017

mgr inż. Edyta Książkiewicz

Jachowski Jacek, Książkiewicz Edyta, Szwoch Izabela, Determination of the aerodynamic drag of pneumatic life rafts as a factor for increasing the reliability of rescue operations, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.2478/pomr-2021-0040, 2021

Książkiewicz Edyta, Szwoch Izabela, Pneumatyczne tratwy ratunkowe w świetle przepisów Międzynarodowego Kodeksu Środków Ratunkowych LSA; International standards of life - saving appliances for inflatable liferafts, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1509-5878, 10.24136/atest.2018.365, 2018

Książkiewicz Edyta, Znos wiatrowy tratwy ratunkowej; Leeway of life raft, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 1730-1114, 10.12716/1002.33.03, 2018

Burciu Zbigniew, Abramowicz-Gerigk Teresa, Jachowski Jacek, Kornacka Edyta, Wawrzusiszyn Michał, Experimental and numerical investigation of towing resistance of the innovative pneumatic life raft, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2017-0048, 2017

Abramowicz-Gerigk Teresa, Burciu Zbigniew, Jachowski Jacek, Kornacka Edyta, Stefurak W., Innovative Liferaft, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.09.04.15, 2015

mgr inż. kpt. ż. w. Piotr Mrozowski

Mrozowski P., Śniegocki H., Wilczyński P., Simulation tests of determining under keel clearance for LNG carrier at anchorage, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.14.04.20, 2020

Mrozowska A., Mrozowski P., How to improve safety on the offshore installations, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.13.02.04, 2019

Mrozowski Piotr, Mrozowska Alicja, The analysis of maritime accidents in 2017, Annual of Navigation, 1640-8632, 10.1515/aon-2018-0016, 2018

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

M. Pacholski
13.12.2021