Działalność Naukowo Badawcza

 

Głównymi obszarami zainteresowań naukowo-badawczych Katedry Transportu i Logistyki są szeroko rozumiane problemy funkcjonowania i rozwoju systemów transportowych, a w szczególności:

 • zagadnienia dotyczące funkcjonowania i rozwoju poszczególnych subsystemów transportowych, a w tym głównie: morskiego, kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego śródlądowego oraz rozwoju transportu intermodalnego, a także logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
 • problemy rozwoju i zarządzania siecią infrastruktury transportu w układzie europejskim oraz jej finansowania - w tym w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • techniczne zagadnienia budowy, planowania i eksploatacji morskich składników infrastruktury transportu, a w szczególności portów morskich,
 • zagadnienia ekonomiczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju transportu morskiego oraz portów morskich, jak też planowania i zarządzania morskimi systemami transportowymi,
 • problemy efektywności funkcjonowania rynków transportowych i metody ich regulacji/deregulacji oraz polityki transportowej w jej aspekcie tak praktycznym (Unia Europejska), jak i teoretycznym,
 • problemy rozwoju regionów nadmorskich, a w tym głównie relacje między portami i miastami portowymi oraz zagadnienia urbanistyki tych miast,
 • problemy technicznego bezpieczeństwa transportu, a w tym tworzenie systemów monitorowania żywotności konstrukcji z zastosowaniem materiałów inteligentnych.

W ramach działalności statutowej i badań własnych w Katedrze wykonano następujące prace badawcze:

 • Badanie stateczności nabrzeży portowych na przykładzie Gdyni (rok 2001),
 • Analiza elementów przestrzennych w funkcjonowaniu wybranych małych portów basenu Morza Bałtyckiego (rok 2002),
 • Ewolucja zależności przestrzennych między portem a miastem Gdańsk w związku z rozwojem technologii żeglugi (rok 2003),
 • Optymalizacja modeli finansowania infrastruktury transportu (projekt KBN Nr HO2C 079 23; lata 2003-2005),
 • Strategie rozwoju małych portów polskiego wybrzeża w okresie po akcesji do Unii Europejskiej (lata 2003-2007),
 • Nieciągłość rozwoju funkcji transportowej i przemysłowej jako szansa budowy długoterminowego modelu przekształceń urbanistycznych (rok 2005),
 • Polityka transportowa Unii Europejskiej. Cele, formy i instrumenty. Implikacje dla Polski (lata 2005-2006),
 • Formy zarządzania i metody finansowania infrastruktury transportowej jako instrumenty optymalizacji rozwoju sieci transportowej RP w ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu (lata 2006-2007),
 • Monitorowanie stanu technicznego wybranych obiektów portowych metodą propagacji fal sprężystych (lata 2006-2007),
 • Wybrane aspekty relacji funkcjonalno-przestrzennej zachodzącej między portem a miastem (rok 2007),
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem portowym w realiach wspólnego rynku transportowego i usługowego Unii Europejskiej (rok 2007),
 • Wpływ inwestycji transportowych na rozwój regionalny wybranych krajów basenu Morza Bałtyckiego (rok 2007),
 • Wpływ sieci infrastruktury transportu na spójność terytorialną w układzie regionalnym na przykładzie regionów nadmorskich (rok 2008).
 • Optymalizacja rozwoju sieci infrastruktury transportu w wymiarze i regionalnym (lata 2009-2011).
 • Mechanizmy, formy i narzędzia regulacji systemów transportowych w UE i ocena ich efektywności (lata 2012-2015).
 • Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury w multimodalnym systemie transportowym   (lata 2016 -2018).
 • Określenie wymaganego obszaru manewrowego statku do wykonania manewru antykolizyjnego z uwzględnieniem właściwości manewrowych oraz statecznościowych jednostki (lata 2017-2019).
 • Modelowanie bezpieczeństwa operacyjnego i ekologicznego w transporcie wodnym  w aspekcie oddziaływania na otoczenie i zaplecze portowe  (rok 2019).
 • Ku bezpiecznej i efektywnej żegludze, w kontekście zapobiegania wypadkom oraz ograniczenia ich skutków (lata 2020-2021).
 • Zrównoważony i inteligentny transport oraz mobilność w aglomeracjach nadmorskich (rok 2021).
dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG

Przybyłowski Piotr, Przybyłowski Adam, Kałaska Agnieszka, Utility method as an instrument of the quality of life assessment using the examples of selected European cities, Energies, 1996-1073, 10.3390/en14102770, 2021

Przybylowski Adam, Stelmak Sandra, Suchanek Michal, Mobility behaviour in view of the impact of the COVID-19 pandemic-public transport users in Gdansk case study, Sustainability, 2071-1050, 10.3390/su13010364, 2021

Przybyłowski Adam, Kordasiewicz Joanna, Determinanty jakości na międzynarodowym rynku usług turystyki medycznej, Bezpieczeństwo konsumentów; na rynkach usług finansowych i społecznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 129, 978-83-8030-353-9, 2020

Przybyłowski Adam, Rząp Malwina, Sharing economy jako innowacyjny model na rzecz równoważenia mobilności - studium przypadku obszaru metropolitarnego Trójmiasta, Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych; pod rekacją Adama Hoszmana, Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 149, 978-83-8030-387-4, 2020

dr inż. Adam Kaizer

Kaizer Adam, Neumann Tomasz, The model of support for the decision-making process, while organizing dredging works in the ports, Energies, 1996-1073, 10.3390/en14092706, 2021

Bolmsten Johan, Kasepold Kadi, Kaizer Adam, Ziemska Monika, Heering Dan, Alop Anatoli, Chesnokova Marina, Sienko Olena, Sustainable development processes of education technologies - A multiple case study, Proceedings of the International Association of Maritime Universities (IAMU) Conference; Alexandria, Egypt 26 October 2021, International Association of Maritime Universities, [Alexandria], s. 364, 2021

Zawadzki Mateusz, Kaizer Adam, Transport of animals from the standpoint of the optimisation of meat quality and sustainable consumption, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 2657-5841, 10.26408/117.05, 2021

Kosiek J., Kaizer A., Salomon A., Sacharko A., Analysis of modern port technologies based on literature review, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.15.03.22, 2021

Ocieczek A., Kaizer A., Otremba Z., The influence of a static, homogeneous magnetic field on the sorption properties of soybean meal during maritime transport, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.15.03.20, 2021

Ocieczek Aneta, Mesinger Dominika, Kaizer Adam, Zawadzki Mateusz, The effects of particular factors connected with maritime transport on quality and safety of cereal as a cargo, Transport Problems, 1896-0596, 10.21307/tp-2021-020, 2021

Soliwoda Jarosław, Kaizer Adam, Neumann Tomasz, Possibility of capsizing of a dredger during towing, Water, 2073-4441, 10.3390/w13213027, 2021

Bolmsten Johan, Manuel Michael Ekow, Kaizer Adam, Kasepõld Kadi, Sköld Daniel, Ziemska Monika, Educating the Global Maritime Professional-a case of collaborative e-learning, WMU Journal of Maritime Affairs, 1651-436X, 10.1007/s13437-020-00224-w, 2021

Myszka A., Kaizer A., Analysis of the vessels' service time in the Port of Gdańsk, based on the time registration of ships entries and departures, as a proposition of multi-aspect method of port monitoring, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.14.02.26, 2020

Kaizer A., Expert survey method as a technique to support the decision-making process during dredging activity at the harbour, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.14.01.23, 2020

Ocieczek A., Kaizer A., Zischke A., The dynamic of oxidative changes in rapeseed oil during maritime transport determined by storage conditions, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.14.01.12, 2020

Cierpiał Iga, Wilemski Szymon, Kaizer Adam, Technologiczne trendy rozwojowe w konteneryzacji - przegląd zagadnienia, Inżynieria Morska i Geotechnika, 0867-4299, 2019

Bolmsten Johan, Kasepold Kadi, Kaizer Adam, Ziemska Monika, Heering Dan, Alop Anatoli, Chesnokova Marina, Sienko Olena, Sköld Daniel, Maritime innovation management - a concept of an innovative course for young maritime professionals, Proceedings of the International Association of Maritime Universities Conference; Tokyo, Japan 1 November 2019, International Association of Maritime Universities, [ Tokyo], s. 268, 2019

Kaizer Adam, Cieczko Maja, Myszka Agata, Planned concept of Central and External Port as an opportunity for the development of Tricity's seaports in Poland; Koncepcja Portu Centralnego i Zewnętrznego jako szansa na rozwój trójmiejskich portów morskich w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 1644-1818, 10.26408/107.01, 2018

Kaizer Adam, Mirosławska Anna, Przegląd współczesnych technologii minimalizacji negatywnego wpływu prac czerpalnych na środowisko; Modern technologies concerning minimizing the dredging works impact on environment – an overview, Inżynieria Morska i Geotechnika, 0867-4299, 2017

Kaizer Adam, Modzelewska Maria, Borowski Rafał, Przegląd trendów IT w zarządzaniu sieciami dostaw, które decydują o współczesnej przewadze rynkowej; IT trends overview in supply chain management which determine contemporary marketplace ascendancy, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 1730-1114, 10.12716/1002.32.06, 2017

Kaizer Adam, Smolarek Leszek, Ziajka Ewelina, Krośnicka Karolina, The analysis of container vessel service efficiency in the aspect of berth and handling equipment usage in polish ports, Safety of sea transportation : marine navigation and safety of sea transportation; proceedings of the International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), Gdynia, Poland, 21-23 June 2017, CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London, s. 249, 978-1-138-29768-5, 10.1201/9781315099088-42, 2017

Kaizer Adam, Wróbel Krzysztof, Podwodne statki transportowe – historyczne rozwiązanie problemu transportu węglowodorów z Arktyki; Submarine cargo vessels – historical solution to Arctic hydrocarbons transportation, Inżynieria Morska i Geotechnika, 0867-4299, 2016

dr inż. Mirosław Nowakowski

Nowakowski M.J., Safety of rail-road crossings at the hinterland of the Port of Gdynia, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.15.04.24, 2021

dr Adam Salomon

Kosiek J., Kaizer A., Salomon A., Sacharko A., Analysis of modern port technologies based on literature review, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.15.03.22, 2021

Salomon Adam, Sztauowanie ładunków jako istotny element modelowania multimodalnych łańcuchów transportowych (na przykładzie portu Gdynia); Cargo stowage as an important aspect of multimodal transport chains modeling (on the example of Gdynia port), Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 1231-2037, 2017

Salomon Adam, Potencjał portu Gdańsk na rynku usług portowych; The potential of Gdańsk port on port services' market, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 1730-1114, 10.12716/1002.32.08, 2017

Salomon Adam, Zezwolenia w transporcie ładunków ponadnormatywnych jako narzędzie polityki gospodarczej Polski; Authorization in oversized cargo transportation as a policy tools in Poland, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2080-6302, 10.26881/sim.2017.4.07, 2017

Salomon Adam, Lokalizacja i potencjał portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności; Location and potential port of Gdynia as elements of its competitiveness, Współczesna Gospodarka, 2082-677X, 2017

Salomon Adam, Efekty inwestycji portu Gdynia w latach 2007-2015; The effects of Gdynia port investments in the years 2007-2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 0208-4821, 2017

Salomon Adam, Funkcjonowanie przyportowych centrów logistycznych w Polsce; Operation of the port logistics centres in Poland, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2080-6302, 2016

Salomon Adam, Proces spedycyjny i logistyka magazynowa w przedsiębiorstwach sektora TSL w Polsce; Forwarding process and logistics warehouse in enterprises on TFL sector in Polnad, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2080-6302, 2016

dr inż. Mariusz Specht

Dabrowski Pawel S., Specht Cezary, Specht Mariusz, Makar Artur, Three-dimensional thematic map imaging of the yacht port on the example of the Polish National Sailing Centre marina in Gdańsk, Applied Sciences, 2076-3417, 10.3390/app11157016, 2021

Koc Władysław, Wilk Andrzej, Specht Cezary, Karwowski Krzysztof, Skibicki Jacek, Czaplewski Krzysztof, Judek Sławomir, Chrostowski Piotr, Szmagliński Jacek, Dąbrowski Paweł, Specht Mariusz, Grulkowski Sławomir, Licow Roksana, Determining horizontal curvature of railway track axis in mobile satellite measurements, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 0239-7528, 10.24425/bpasts.2021.139204, 2021

Dąbrowski Pawel S., Specht Cezary, Specht Mariusz, Burdziakowski Paweł, Makar Artur, Lewicka Oktawia, Integration of multi-source geospatial data from GNSS Receivers, terrestrial laser scanners, and unmanned aerial vehicles; Intégration de données géospatiales multi-sources provenant de récepteurs GNSS, de lasers à balayage terrestres et de drones, Canadian Journal of Remote Sensing, 0703-8992, 10.1080/07038992.2021.1922879, 2021

Specht Mariusz, Stateczny Andrzej, Specht Cezary, Widźgowski Szymon, Lewicka Oktawia, Wiśniewska Marta, Concept of an innovative autonomous unmanned system for bathymetric monitoring of shallow waterbodies (INNOBAT System), Energies, 1996-1073, 10.3390/en14175370, 2021

Specht Mariusz, Specht Cezary, Stateczny Andrzej, Marchel Łukasz, Lewicka Oktawia, Paliszewska-Mojsiuk Monika, Wiśniewska Marta, Determining the seasonal variability of the Territorial Sea Baseline in Poland (2018-2020) using integrated USV/GNSS/SBES measurements, Energies, 1996-1073, 10.3390/en14092693, 2021

Stateczny Andrzej, Specht Cezary, Specht Mariusz, Brčić David, Jugović Alen, Widźgowski Szymon, Wiśniewska Marta, Lewicka Oktawia, Study on the positioning accuracy of GNSS/INS systems supported by DGPS and RTK receivers for hydrographic surveys, Energies, 1996-1073, 10.3390/en14217413, 2021

Figiel Sławomir, Specht Cezary, Moszyński Marek, Stateczny Andrzej, Specht Mariusz, Testing of software for the planning of a linear object GNSS measurement campaign under simulated conditions, Energies, 1996-1073, 10.3390/en14237896, 2021

Szot Tomasz, Specht Cezary, Dabrowski Pawel S., Specht Mariusz, Comparative analysis of positioning accuracy of Garmin Forerunner wearable GNSS receivers in dynamic testing, MEASUREMENT, 0263-2241, 10.1016/j.measurement.2021.109846, 2021

Wilk Andrzej, Koc Władysław, Specht Cezary, Skibicki Jacek, Judek Slawomir, Karwowski Krzysztof, Chrostowski Piotr, Szmagliński Jacek, Dąbrowski Paweł, Czaplewski Krzysztof, Specht Mariusz, Licow Roksana, Grulkowski Sławomir, Innovative mobile method to determine railway track axis position in global coordinate system using position measurements performed with GNSS and fixed base of the measuring vehicle, MEASUREMENT, 0263-2241, 10.1016/j.measurement.2021.109016, 2021

Specht Mariusz, Determination of navigation system positioning accuracy using the reliability method based on real measurements, Remote Sensing, 2072-4292, 10.3390/rs13214424, 2021

Lewicka Oktawia, Specht Mariusz, Stateczny Andrzej, Specht Cezary, Brčić David, Jugović Alen, Widźgowski Szymon, Wiśniewska Marta, Analysis of GNSS, hydroacoustic and optoelectronic data integration methods used in hydrography, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s21237831, 2021

Jaskólski Krzysztof, Marchel Łukasz, Felski Andrzej, Jaskólski Marcin, Specht Mariusz, Automatic identification system (AIS) dynamic data integrity monitoring and trajectory tracking based on the simultaneous localization and mapping (SLAM) process model, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s21248430, 2021

Specht Mariusz, Consistency of the empirical distributions of navigation positioning system errors with theoretical distributions - comparative analysis of the DGPS and EGNOS systems in the years 2006 and 2014, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s21010031, 2020

Specht Mariusz, Consistency analysis of global positioning system position errors with typical statistical distributions, The Journal of Navigation, 0373-4633, 10.1017/S0373463321000485, 2021

Specht C., Lewicka O., Specht M., Zblewski S., Impact of hydrotechnical structures on forming the tombolo oceanographic phenomenon in Kołobrzeg and Sopot, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.15.03.25, 2021

Wilk Andrzej, Specht Cezary, Koc Władysław, Karwowski Krzysztof, Skibicki Jacek, Czaplewski Krzysztof, Chrostowski Piotr, Dabrowski Pawel S., Grulkowski Sławomir, Judek Sławomir, Specht Mariusz, Szmagliński Jacek, Correction of determined coordinates of railway tracks in mobile satellite measurements; Korygowanie wyznaczonych współrzędnych osi toru kolejowego w mobilnych pomiarach satelitarnych, Diagnostyka, 1641-6414, 10.29354/diag/125626, 2020

Specht Cezary, Specht Mariusz, Marchel Łukasz, Assessment of the steering precision of a hydrographic USV along sounding profiles using a high-precision GNSS RTK receiver supported autopilot, Energies, 1996-1073, 10.3390/en13215637, 2020

Specht Mariusz, Specht Cezary, Dąbrowski Paweł, Czaplewski Krzysztof, Smolarek Leszek, Lewicka Oktawia, Road tests of the positioning accuracy of INS/GNSS systems based on MEMS technology for navigating railway vehicles, Energies, 1996-1073, 10.3390/en13174463, 2020

Specht Cezary, Specht Mariusz, Marchel Łukasz, Testing the accuracy of the modified ICP algorithm with multimodal weighting factors, Energies, 1996-1073, 10.3390/en13225939, 2020

Specht Mariusz, Specht Cezary, Wilk Andrzej, Koc Władysław, Smolarek Leszek, Czaplewski Krzysztof, Karwowski Krzysztof, Dąbrowski Paweł S., Skibicki Jacek, Chrostowski Piotr, Szmagliński Jacek, Grulkowski Sławomir, Judek Sławomir, Testing the positioning accuracy of GNSS solutions during the tramway track mobile satellite measurements in diverse urban signal reception conditions, Energies, 1996-1073, 10.3390/en13143646, 2020

Specht Cezary, Dabrowski Pawel S., Specht Mariusz, 3D modelling of beach topography changes caused by the tombolo phenomenon using terrestrial laser scanning (TLS) and unmanned aerial vehicle (UAV) photogrammetry on the example of the city of Sopot, Geo-Marine Letters, 0276-0460, 10.1007/s00367-020-00665-5, 2020

Makar Artur, Specht Cezary, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Szafran Maciej, Integrated geodetic and hydrographic measurements of the yacht port for nautical charts and dynamic spatial presentation, Geosciences, 2076-3263, 10.3390/geosciences10050203, 2020

Specht Cezary, Lewicka Oktawia, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Burdziakowski Paweł, Methodology for carrying out measurements of the tombolo geomorphic landform using Unmanned Aerial and Surface Vehicles near Sopot pier, Poland, Journal of Marine Science and Engineering, 2077-1312, 10.3390/jmse8060384, 2020

Specht Mariusz, Specht Cezary, Lewicka Oktawia, Makar Artur, Burdziakowski Paweł, Dąbrowski Paweł, Study on the coastline evolution in Sopot (2008-2018) based on Landsat satellite imagery, Journal of Marine Science and Engineering, 2077-1312, 10.3390/jmse8060464, 2020

Dąbrowski Paweł S., Specht Cezary, Felski Andrzej, Koc Władysław, Wilk Andrzej, Czaplewski Krzysztof, Karwowski Krzysztof, Jaskólski Krzysztof, Specht Mariusz, Chrostowski Piotr, Szmagliński Jacek, The accuracy of a marine satellite compass under terrestrial urban conditions, Journal of Marine Science and Engineering, 2077-1312, 10.3390/jmse8010018, 2020

Marchel Łukasz, Naus Krzysztof, Specht Mariusz, Optimisation of the position of navigational aids for the purposes of SLAM technology for accuracy of vessel positioning, JOURNAL OF NAVIGATION, 0373-4633, 10.1017/S0373463319000584, 2020

Specht Cezary, Szot Tomasz, Dąbrowski Paweł, Specht Mariusz, Testing GNSS receiver accuracy in Samsung Galaxy series mobile phones at a sports stadium, Measurement Science and Technology, 0957-0233, 10.1088/1361-6501/ab75b2, 2020

Wilk Andrzej, Specht Cezary, Koc Władysław, Karwowski Krzysztof, Skibicki Jacek, Szmagliński Jacek, Dąbrowski Paweł, Specht Mariusz, Zienkiewicz Marek, Judek Sławomir, Chrostowski Piotr, Skóra Marcin, Grulkowski Sławomir, Wyznaczanie osi torów tramwajowych z wykorzystaniem satelitarnego wieloantenowego systemu pomiarowego; Determination of the tram track axis using a multi receiver GNSS measurement system, Przegląd Komunikacyjny, 0033-2232, 2020

Specht Mariusz, Specht Cezary, Mindykowski Janusz, Dąbrowski Paweł, Maśnicki Romuald, Makar Artur, Geospatial modeling of the tombolo phenomenon in Sopot using integrated geodetic and hydrographic measurement methods, Remote Sensing, 2072-4292, 10.3390/rs12040737, 2020

Specht Mariusz, Specht Cezary, Szafran Maciej, Makar Artur, Dąbrowski Paweł, Lasota Henryk, Cywiński Piotr, The use of USV to develop navigational and bathymetric charts of yacht ports on the example of National Sailing Centre in Gdańsk, Remote Sensing, 2072-4292, 10.3390/rs12162585, 2020

Specht Cezary, Wilk Andrzej, Koc Wladyslaw, Karwowski Krzysztof, Dąbrowski Paweł, Specht Mariusz, Grulkowski Sławomir, Chrostowski Piotr, Szmagliński Jacek, Czaplewski Krzysztof, Skibicki Jacek, Judek Slawomir, Licow Roksana, Verification of GNSS measurements of the railway track using standard techniques for determining coordinates, Remote Sensing, 2072-4292, 10.3390/rs12182874, 2020

Specht Mariusz, Szmagliński Jacek, Specht Cezary, Koc Władysław, Wilk Andrzej, Czaplewski Krzysztof, Karwowski Krzysztof, Dąbrowski Paweł S., Chrostowski Piotr, Grulkowski Sławomir, Analysis of positioning methods using Global Navigation Satellite Systems (GNSS) in Polish State Railways (PKP), Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 1733-8670, 10.17402/416, 2020

Czaplewski Krzysztof, Specht Cezary, Koc Władysław, Wilk Andrzej, Karwowski Krzysztof, Dąbrowski Paweł, Specht Mariusz, Chrostowski Piotr, Szmaglinski Jacek, Atypical application of the parametric method for track infrastructure inventory, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 1733-8670, 10.17402/397, 2020

Maśnicki Romuald, Specht Cezary, Mindykowski Janusz, Dąbrowski Paweł, Specht Mariusz, Accuracy analysis of measuring X-Y-Z coordinates with regard to the investigation of the Tombolo effect, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s20041167, 2020

Czaplewski Krzysztof, Wisniewski Zbigniew, Specht Cezary, Wilk Andrzej, Koc Wladyslaw, Karwowski Krzysztof, Skibicki Jacek, Dabrowski Paweł, Czaplewski Bartosz, Specht Mariusz, Chrostowski Piotr, Szmaglinski Jacek, Judek Slawomir, Grulkowski Slawomir, Licow Roksana, Application of least squares with conditional equations method for railway track inventory using GNSS observations, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s20174948, 2020

Wilk Andrzej, Koc Wladyslaw, Specht Cezary, Judek Slawomir, Karwowski Krzysztof, Chrostowski Piotr, Czaplewski Krzysztof, Dabrowski Pawel S., Grulkowski Sławomir, Licow Roksana, Skibicki Jacek, Specht Mariusz, Szmaglinski Jacek, Digital filtering of railway track coordinates in mobile multi-receiver GNSS measurements, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s20185018, 2020

Wilk Andrzej, Specht Cezary, Koc Wladyslaw, Karwowski Krzysztof, Skibicki Jacek, Szmagliński Jacek, Chrostowski Piotr, Dabrowski Pawel, Specht Mariusz, Zienkiewicz Marek, Judek Slawomir, Skóra Marcin, Grulkowski Sławomir, Evaluation of the possibility of identifying a complex polygonal tram track layout using multiple satellite measurements, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s20164408, 2020

Makar Artur, Specht Cezary, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Burdziakowski Paweł, Lewicka Oktawia, Seabed topography changes in the Sopot pier zone in 2010-2018 influenced by tombolo phenomenon, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s20216061, 2020

Specht Mariusz, Statistical distribution analysis of navigation positioning system errors-issue of the empirical sample size, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s20247144, 2020

Burdziakowski Pawel, Specht Cezary, Dabrowski Pawel S., Specht Mariusz, Lewicka Oktawia, Makar Artur, Using UAV photogrammetry to analyse changes in the coastal zone based on the Sopot tombolo (salient) measurement project, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s20144000, 2020

Specht Cezary, Mindykowski Janusz, Dąbrowski Paweł, Maśnicki Romuald, Marchel Łukasz, Specht Mariusz, Metrological aspects of the Tombolo effect investigation - Polish case study, 2019 IMEKO TC-19 International Workshop on Metrology for the Sea (MetroSea 2019); proceedings October 3-5 2019 Genova, Italy, IMEKO, [Budapest], s. 7, 978-92-990084-2-3, 2019

Specht Cezary, Dąbrowski Paweł S., Pawelski Jan, Specht Mariusz, Szot Tomasz, Comparative analysis of positioning accuracy of GNSS receivers of Samsung Galaxy smartphones in marine dynamic measurements, Advances in Space Research, 0273-1177, 10.1016/j.asr.2018.05.019, 2019

Specht Mariusz, Specht Cezary, Wąż Mariusz, Dąbrowski Paweł, Skóra Marcin, Marchel Łukasz, Determining the variability of the territorial sea baseline on the example of waterbody adjacent to the municipal beach in Gdynia, Applied Sciences, 2076-3417, 10.3390/app9183867, 2019

Specht Mariusz, Specht Cezary, Wąż Mariusz, Naus Krzysztof, Grządziel Artur, Iwen Dominik, Methodology for performing territorial sea baseline measurements in selected waterbodies of Poland, Applied Sciences, 2076-3417, 10.3390/app9153053, 2019

Specht Cezary, Szot Tomasz, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Selected aspects of testing the positioning accuracy of GNSS receivers used in sports and recreation by dynamic measurements, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2080-1297, 10.29359/BJHPA.11.2.08, 2019

Specht Cezary, Specht Mariusz, Cywiński Piotr, Skóra Marcin, Marchel Łukasz, Szychowski Piotr, A new method for determining the territorial sea baseline using an unmanned, hydrographic surface vessel, Journal of Coastal Research, 0749-0208, 10.2112/JCOASTRES-D-18-00166.1, 2019

Specht Cezary, Pawelski Jan, Smolarek Leszek, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Assessment of the positioning accuracy of DGPS and EGNOS systems in the Bay of Gdansk using maritime dynamic measurements, JOURNAL OF NAVIGATION, 0373-4633, 10.1017/S0373463318000838, 2019

Szot Tomasz, Specht Cezary, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł S., Comparative analysis of positioning accuracy of Samsung Galaxy smartphones in stationary measurements, Plos One, 10.1371/journal.pone.0215562, 2019

Specht Cezary, Smolarek Leszek, Pawelski Jan, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Polish DGPS system: 1995-2017 - study of positioning accuracy, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.2478/pomr-2019-0021, 2019

Wilk Andrzej, Specht Cezary, Koc Władysław, Karwowski Krzysztof, Chrostowski Piotr, Szmagliński Jacek, Dąbrowski Paweł, Specht Mariusz, Judek Sławomir, Skibicki Jacek, Skóra Marcin, Grulkowski Sławomir, Projekt badawczy BRIK: Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego; Research project BRIK: development of an innovative method for determining the precise trajectory of a railway vehicle, Przegląd Komunikacyjny, 0033-2232, 2019

Dąbrowski Paweł S., Specht Cezary, Koc Władysław, Wilk Andrzej, Czaplewski Krzysztof, Karwowski Krzysztof, Specht Mariusz, Chrostowski Piotr, Szmagliński Jacek, Grulkowski Sławomir, Installation of GNSS receivers on a mobile railway platform - methodology and measurement aspects, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 1733-8670, 10.17402/367, 2019

Specht Mariusz, Specht Cezary, Lasota Henryk, Cywiński Piotr, Assessment of the steering precision of a hydrographic unmanned surface vessel (usv) along sounding profiles using a low-cost multi-Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver supported autopilot, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s19183939, 2019

Specht Mariusz, Method of evaluating the positioning system capability for complying with the minimum accuracy requirements for the International Hydrographic Organization orders, SENSORS, 1424-8220, 10.3390/s19183860, 2019

Specht Cezary, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł S., Polish DGPS system: 1995-2018 - studies of reference station operating zones, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.13.03.13, 2019

Czaplewski Krzysztof, Specht Cezary, Dąbrowski Paweł, Specht Mariusz, Wiśniewski Zbigniew, Koc Władysław, Wilk Andrzej, Karwowski Krzysztof, Chrostowski Piotr, Szmagliński Jacek, Use of a least squares with conditional equations method in positioning a tramway track in the Gdansk agglomeration, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.13.04.25, 2019

Specht Mariusz, Specht Cezary, Hydrographic survey planning for the determination of territorial sea baseline on the example of selected Polish sea areas, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018; conference proceedings, volume 18 : Geodesy and mine surveying. Informatics, geoinformatics and remote sensing, issue 2.2, 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria, STEF92 Technology Ltd., Sofia, s. 829, 978-619-7408-40-9, 10.5593/sgem2018/2.2/S09.105, 2018

Specht Cezary, Specht Mariusz, The concept of integrated system for collecting geographic and hydrographic data for navigation purposes in RIS, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018; conference proceedings, volume 18 : Geodesy and mine surveying. Informatics, geoinformatics and remote sensing, issue 2.2, 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria, STEF92 Technology Ltd., Sofia, s. 1019, 978-619-7408-40-9, 10.5593/sgem2018/2.2/S09.129, 2018

Specht Mariusz, Specht Cezary, The use of GNSS geodetic networks on the approach to the ports – Gulf of Gdańsk study, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018; conference proceedings, volume 18 : Geodesy and mine surveying. Informatics, geoinformatics and remote sensing, issue 2.2, 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria, STEF92 Technology Ltd., Sofia, s. 1075, 978-619-7408-40-9, 10.5593/sgem2018/2.2/S09.136, 2018

Specht Cezary, Specht Mariusz, Makar A., Availability of the GNSS geodetic networks position during the hydrographic surveys in the ports, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.12.04.02, 2018

Specht Cezary, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Comparative analysis of active geodetic networks in Poland, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017; conference proceedings, volume 17 : Geodesy and mine surveying. Informatics, geoinformatics and remote sensing, issue 22, 29 June - 5 July, 2017, Albena, Bulgaria, STEF92 Technology Ltd., Sofia, s. 163, 978-619-7408-02-7, 10.5593/sgem2017/22/S09.021, 2017

Specht Cezary, Weintrit Adam, Specht Mariusz, Dąbrowski Paweł, Determination of the territorial sea baseline – measurement aspect, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1755-1307, 10.1088/1755-1315/95/3/032011, 2017

Specht Cezary, Specht Mariusz, Świtalski Emilian, Application of an autonomous/unmanned survey vessel (ASV/USV) in bathymetric measurements, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2017-0088, 2017

Specht Cezary, Specht Mariusz, Weintrit Adam, A history of maritime radio-navigation positioning systems used in Poland, JOURNAL OF NAVIGATION, 0373-4633, 10.1017/S0373463315000879, 2016

Dąbrowski Paweł, Specht Cezary, Specht Mariusz, Chrostowski Piotr, Dera Marcin, Koc Władysław, Szmagliński Jacek, Skóra Marcin, Mobilne pomiary satelitarne na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej; Mobile satellite measurements on the Pomeranian Metropolitan Railway, Przegląd Komunikacyjny, 0033-2232, 2016

Specht Cezary, Specht Mariusz, Weintrit Adam, Determination of the territorial sea baseline – aspect of using unmanned hydrographic vessels, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.10.04.15, 2016

Specht Mariusz, Weintrit Adam, Dąbrowski Paweł, Specht Cezary, Wyznaczanie linii podstawowej i zewnętrznej granicy morza terytorialnego – aspekt metodyczny; Determination of the baseline and outer limit of the territorial sea – methodical aspect, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 1644-1818, 2016

Specht Mariusz, Weintrit Adam, Wyznaczanie linii podstawowej morza terytorialnego – aspekt prawny; Determination of the territorial sea baseline – legal aspect, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 1644-1818, 2016

Specht Cezary, Specht Mariusz, Mania Mateusz, Skóra Marcin, Accuracy of the GPS positioning system in the context of increasing the number of satellites in the constellation, Polish Maritime Research, 1233-2585, 10.1515/pomr-2015-0012, 2015

dr inż. Aleksandra Wawrzyńska

Wawrzyńska Aleksandra, Jerzyło Patrycja, The spatial planning of industrial areas in an urbanized area for cargo, in the development of inland waterway transport, E3S Web of Conferences, 10.1051/e3sconf/20184500026, 2018

Wawrzyńska Aleksandra, Jerzyło Patrycja, Identyfikacja czynników wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji statku na śródlądowej drodze wodnej w delcie Wisły; Hazard identification of factors affecting the operational safety of the ship on inland waterways in the Vistula delta, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 1230-9265, 2018

Wawrzyńska Aleksandra, Jerzyło Patrycja, Research of the changeability of the vessels traffic intensity of inland waterways – case study for Lower Vistula, SHS Web of Conferences, 10.1051/shsconf/20185801012, 2018

Wawrzyńska Aleksandra, Jerzyło Patrycja, Analiza procesu transportowego ładunków skonteneryzowanych i nienormatywnych na dolnej Wiśle w relacji Gdańsk Warszawa; Analysis of the transport process of skedenerized and non-massified carriage at the lower Wisła in relation Gdańsk Warszawa, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1509-5878, 2017

Wawrzyńska Aleksandra, Jerzyło Patrycja, Koncepcja systemu wspomagającego żeglugę śródlądową – studium przypadku dla dolnego odcinka Wisły; The concept of supporting system for inland waterway navigation - case study for the lower section of the Vistula River, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 1644-1818, 2017

dr inż. Monika Ziemska-Osuch

Bolmsten Johan, Kasepold Kadi, Kaizer Adam, Ziemska Monika, Heering Dan, Alop Anatoli, Chesnokova Marina, Sienko Olena, Sustainable development processes of education technologies - A multiple case study, Proceedings of the International Association of Maritime Universities (IAMU) Conference; Alexandria, Egypt 26 October 2021, International Association of Maritime Universities, [Alexandria], s. 364, 2021

Ziemska Monika, Exhaust emissions and fuel consumption analysis on the example of an increasing number of HGVs in the port city, Sustainability, 2071-1050, 10.3390/su13137428, 2021

Bolmsten Johan, Manuel Michael Ekow, Kaizer Adam, Kasepõld Kadi, Sköld Daniel, Ziemska Monika, Educating the Global Maritime Professional-a case of collaborative e-learning, WMU Journal of Maritime Affairs, 1651-436X, 10.1007/s13437-020-00224-w, 2021

Ziemska Monika, Smolarek Leszek, The time losses as a reliability of transport in the municipal network during the mass event, 2019 4th International Conference on System Reliability and Safety (ICSRS 2019); November 20-22, 2019 Rome, Italy, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Piscataway, s. 77, 10.1109/ICSRS48664.2019.8987606, 2019

Smolarek Leszek, Ziemska Monika, Modelling of transport system operational reliability a Markov approach, Journal of KONES, 1231-4005, 10.2478/kones-2019-0112, 2019

Bolmsten Johan, Kasepold Kadi, Kaizer Adam, Ziemska Monika, Heering Dan, Alop Anatoli, Chesnokova Marina, Sienko Olena, Sköld Daniel, Maritime innovation management - a concept of an innovative course for young maritime professionals, Proceedings of the International Association of Maritime Universities Conference; Tokyo, Japan 1 November 2019, International Association of Maritime Universities, [ Tokyo], s. 268, 2019

Ziemska Monika, Płodzik Emilia, Falkowska Michalina, Comparative analysis of ports practices and activities in the Tri-City and China, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.13.03.22, 2019

Ziemska Monika, Smolarek Leszek, Modeling the participation of heavy vehicles stream, using the system of automatic weigh control of vehicles in the city of Gdynia, 2018 3rd International Conference on System Reliability and Safety ICSRS 2018; Barcelona, Spain 24-26 November 2018 : proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Piscataway, s. 390, 10.1109/ICSRS.2018.8688879, 2018

Ziemska Monika, Smolarek Leszek, Modeling of transport network resilience in Gdynia for disturbing events, Management Perspective for Transport Telematics; 18th International Conference on Transport System Telematics, TST 2018 : selected papers, Springer Nature, Cham, s. 173, 978-3-319-97954-0, 2018

Ziemska Monika, Smolarek Leszek, Analysis of the effect of mass events on car traffic in the city in the daily interval, 2017 2nd International Conference on System Reliability and Safety (ICSRS 2017), December 20-22,2017, Milan, Italy, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Piscataway, s. 521, 10.1109/ICSRS.2017.8272876, 2017

Smolarek Leszek, Ziemska Monika, Using information collected by weigh in motion for modeling traffic structure of vehicles, Archives of Transport System Telematics, 1899-8208, 2017

Ziemska Monika, Szumacher Paula, Analysis of infrastructure ports and access road and rail to Tri-City seaport, Safety of sea transportation : marine navigation and safety of sea transportation; proceedings of the International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), Gdynia, Poland, 21-23 June 2017, CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London, s. 39, 978-1-138-29768-5, 10.1201/9781315099088-6, 2017

Smolarek Leszek, Ziemska Monika, TRAFFIC MODEL AS AN INSTRUMENT OF MEASURING IMPACT OF DISABLING ONE STREET LANE ON BUS MOVEMENT IN THE RUSH HOURS, Journal of KONES, 1231-4005, 10.5604/12314005.1213746, 2016

mgr inż. Ewelina Ziajka

Ziajka-Poznańska Ewelina, Montewka Jakub, Costs and benefits of autonomous shipping-a literature review, Applied Sciences, 2076-3417, 10.3390/app11104553, 2021

Kaizer Adam, Smolarek Leszek, Ziajka Ewelina, Krośnicka Karolina, The analysis of container vessel service efficiency in the aspect of berth and handling equipment usage in polish ports, Safety of sea transportation : marine navigation and safety of sea transportation; proceedings of the International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), Gdynia, Poland, 21-23 June 2017, CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London, s. 249, 978-1-138-29768-5, 10.1201/9781315099088-42, 2017

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

M. Nowakowski
20.01.2022